«Μια άλλη Παραμυθιά»: ένας εναλλακτικός (και ηλεκτρονικός) ξεναγός

«Μια άλλη Παραμυθιά»: ένας εναλλακτικός (και ηλεκτρονικός) ξεναγός

Η χρήση εφαρμογών ως τουριστικών οδηγών έχει προκαλέσει επανάσταση στο χώρο της ξενάγησης. Ολοένα και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν στη χρήση τους, ώστε να εμπλουτίσουν την τουριστική τους εμπειρία. Στην παρούσα εργασία, έγινε μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας τουριστικής εφαρμογής που θα λειτουργεί ως ηλεκτρονικός οδηγός για την πόλη της Παραμυθιάς, αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά και φυσικά διαθέσιμά της, μέσω μιας εναλλακτικής προσέγγισης. Αρχικά, παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στον ηλεκτρονικό τουρισμό και τις διεθνείς εφαρμογές. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η σημαντικότητα της ορθής ταξινόμησης των σημείων ενδιαφέροντος και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και παρουσιάζονται τα κριτήρια σχεδιασμού καθώς και η δομή μιας εφαρμογής ηλεκτρονικού τουρισμού για την Πόλη της Παραμυθιάς. Τέλος, αναλύεται μια προτεινόμενη διαδρομή και το περιεχόμενό της, βάσει της εναλλακτικής προσέγγισης που έγινε.