Ανάλυση και αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού προφίλ του Ζαγορίου

Ανάλυση και αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και του τουριστικού προφίλ του Ζαγορίου

Ο τουρισμός αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή του Ζαγορίου. Η ανάπτυξή του ξεκινά από τη δεκαετία του ’60, εξελίσσεται και μεταβάλλεται σημαντικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας και της οικονομικής κρίσης. Στην εργασία παρουσιάζεται, αναλύεται και αξιολογείται το τουριστικό προφίλ της περιοχής του Ζαγορίου. Διερευνώνται στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της επισκεψιμότητας στην περιοχή, στην κατανομή μεταξύ Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, στη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών, στην κατανομή των επισκεπτών μεταξύ Ανατολικού και Κεντροδυτικού Ζαγορίου, στις κυριότερες αιτίες προσέλκυσης των επισκεπτών στην περιοχή, στα προβλήματα και τις ελλείψεις που εντοπίζονται, στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στον τουρισμό της περιοχής κλπ. Μέσα από την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων επιχειρείται η διαμόρφωση μιας αντικειμενικής εικόνας των χαρακτηριστικών της τουριστικής δραστηριότητας του Ζαγορίου. Η ανάλυση γίνεται μέσω της μεθόδου της Ασαφούς Delphi. Η έρευνα έγινε σε επιλεγμένους οικισμούς του Ζαγορίου. Προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει σημαντική ανισοκατανομή του τουρισμού μεταξύ Ανατολικού και Κεντροδυτικού Ζαγορίου, οι Έλληνες επισκέπτες είναι σημαντικά περισσότεροι από τους ξένους (στο σύνολο της περιοχής), οι ξένοι επισκέπτες διαμένουν περισσότερες μέρες, κατά μέσο όρο, από τους Έλληνες ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τους Έλληνες επισκέπτες, πολύ περισσότερο, σε σχέση με τους ξένους. Επιπλέον, προκύπτει ότι η τριετία 2005 – 2008 υπήρξε η καλύτερη, αναφορικά με τον αριθμό των επισκεπτών που προσέλκυσε η περιοχή, ενώ από το 2009 και μετά υπήρξε σημαντική πτώση της τουριστικής δραστηριότητας που φτάνει και το 70%.