ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/4.8.2017) ‘’Οργανωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’, ολοκληρώνονται το προσεχές διάστημα οι διαδικασίες επανίδρυσης όλων των εν λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και για το λόγο αυτό η πρόσκληση για το Ακαδ. Έτος 2018 - 2019 αναμένεται ν’ ανακοινωθεί σύντομα.  

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του ΕΜΠ, με δυο κατευθύνσεις :

1. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και

2. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών»

ακολουθεί η κατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

1. Υπογεγραμμένο αντίτυπο (εκτύπωση) του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης υποψηφιότητας (η αίτηση θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μαζί με την πρόσκληση)

2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την προϋπόθεση απόκτησης του πτυχίου τους μέχρι και την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης μέχρι 1.10.2018.)

3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού). Πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά, αν ο υποψήφιος προέρχεται από ξένο Πανεπιστήμιο).

5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

6. Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με σύστημα κριτών.

7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων πιστοποιητικών σπουδών.

8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών και/ή ειδικότερων λογισμικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική της κάθε ειδικότητας.

9. Βεβαίωση της υπηρεσίας/εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους ως πλήρους απασχόλησης Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.

10. Δύο (2) συστατικές επιστολές χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικώς απευθείας από τον αξιολογητή ή από τον υποψήφιο σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτημένη φόρμα και την αναγραφόμενη διαδικασία αποστολής, δε θα γίνονται αποδεκτές.

 

 

Date: 
Wednesday, May 30, 2018 - 9:30pm