Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της διάβρωσης: Η περίπτωση του ποταμού Καλαμά

Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της διάβρωσης: Η περίπτωση του ποταμού Καλαμά

Η προστασία της κοίτης των ποταμών από τη διάβρωση είναι η σημαντικότερη και πλέον απαραίτητη επέμβαση σε κάθε υδατόρευμα ώστε να ελέγχεται το κανάλι ροής, προκειμένου να προστατευθούν οι παρόδιες χρήσεις γης. Η διάβρωση οδηγεί στην έκπλυση των εδαφών, την ερηµοποίηση και τη μεταφορά φερτών υλών προς τα κατάντη µε συνέπεια τη μείωση της διοχετευτικής ικανότητας του ποταµού. Στην παρούσα εργασία αρχικά αναλύεται, εν συντομία, το φαινόμενο της διάβρωσης, οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται καθώς και τα συνήθη μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το φαινόμενο της διάβρωσης της κοίτης των ποταμών, οι μέθοδοι υπολογισμού της ευστάθειας των πρανών και οι εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις. Τέλος, δεδομένων των διαβρωτικών φαινόμενων σε διάφορα σημεία της κοίτης του Καλαμά στη θέση Παρακάλαμος – Μαζαράκι εκτιμάται η ευστάθεια των πρανών στη συγκεκριμένη περιοχή. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το φαινόμενο, ερμηνεύονται τα αίτια του, διατυπώνεται πρόταση εφαρμογής άμεσων μέτρων προστασίας και πραγματοποιείται εκτίμηση του συνολικού κόστους όλων των απαιτούμενων εργασιών και υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.