Αποτίμηση Αναπτυξιακών Επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών πόρων στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο Νομό Θεσπρωτίας και στο Δήμο Σουλίου

Αποτίμηση Αναπτυξιακών Επιπτώσεων των Ευρωπαϊκών πόρων στην Περιφέρεια Ηπείρου, στο Νομό Θεσπρωτίας και στο Δήμο Σουλίου

Η παρούσα εργασία επιχειρεί μια κριτική ανάλυση στα αναπτυξιακά αποτελέσματα των οικονομικών εργαλείων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Νομό Θεσπρωτίας και το Δήμο Σουλίου. Η ανάλυση καλύπτει την περίοδο 1986-2013. Ωστόσο, η έμφαση δίνεται στις δύο τελευταίες προγραμματικές περιόδους, 2000-2006 και 2007-2013. Με χρήση μακροοικονομικών δεικτών, η εργασία παρέχει χρήσιμα στοιχεία για τη μέχρι σήμερα εμπειρία αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες των παρεμβάσεων αυτών. Τέλος, παρουσιάζει μια πρόταση για το σχεδιασμό ενός Προγράμματος Ολοκληρωμένης και Αξιοβίωτης Ανάπτυξης για το Δήμο Σουλίου.