Βάζοντας «φρένο» στις κατολισθήσεις του Ζαγορίου

Βάζοντας «φρένο» στις κατολισθήσεις του Ζαγορίου

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται η δημιουργία ενός χάρτη ζωνών επικινδυνότητας εμφάνισης κατολισθητικών φαινομένων, με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, για την περιοχή του Δήμου Ζαγορίου. Ο χάρτης αποτελείται από πέντε ζώνες επικινδυνότητας και δημιουργήθηκε μετά από γραμμικό συνδυασμό, με βάρη, επτά καθοριστικών παραγόντων εμφάνισης κατολίσθησης και κατάλληλη βαθμονόμηση αυτών από ειδικούς γεωεπιστήμονες. Βάσει αυτού, είναι δυνατός ο προσδιορισμός των άμεσα απειλούμενων οικισμών και η έγκαιρη πρόβλεψη πιθανών κατολισθητικών φαινομένων. Στη συνέχεια, δεδομένου πως στο Ζαγόρι παρατηρείται έντονη κατολισθητική δραστηριότητα, επιλέχθηκε να δοθεί ένα υπόδειγμα τεχνικοοικονομικής μελέτης για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης που συνέβη στην Επαρχιακή Οδό Πέτρας – Δεματίου. Συγκεκριμένα, γίνεται εκτενής περιγραφή του φαινομένου, ερμηνεύονται τα αίτιά του, διατυπώνεται πρόταση αποκατάστασης των καταστροφών και πραγματοποιείται εκτίμηση του συνολικού κόστους όλων των απαιτούμενων εργασιών και υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.