Γεωργία Κανελλοπούλου

Με τι ασχοληθήκατε μετά το μεταπτυχιακό: 

Μετά το μεταπτυχιακό ασχολήθηκα με το σχεδιασμό πεζοπορικών δικτύων για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, γεωτουρισμού και πολιτισμικού τουρισμού. Εργάζομαι ως σύμβουλος μηχανικός σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού σε θέματα βιώσιμου τουρισμού.

Πως πιστεύετε ότι σας βοήθησε το μεταπτυχιακό στην μετέπειτα πορεία σας: 

Το μεταπτυχιακό δίνει τη δυνατότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης των αναπτυξιακών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές, γεγονός το οποίο καθίσταται κρίσιμο λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η διδασκαλία βασίζεται στη μελέτη πραγματικών προβλημάτων του ορεινού χώρου, προκειμένου να εντοπιστεί η αναπτυξιακή υστέρηση ώστε να στοιχειοθετηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες με αποτελεσματικό και διεπιστημονικό τρόπο.

Τι θα λέγατε σε κάποιον-α που σκέφτεται να το παρακολουθήσει: 

Το μεταπτυχιακό αποτελεί μία πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα δυνατότητα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης δεδομένου ότι συμβάλλει τόσο στην προσωπική ανάπτυξη όσο και στην άρτια ανάπτυξη γνώσεων, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα βιωματικής μάθησης.