Δασικές πυρκαγιές στο Ζαγόρι: Συμβολή στην προστασία του πιο ευάλωτου ορεινού πόρου, με χρήση GIS και τηλεπισκόπησης

Δασικές πυρκαγιές στο Ζαγόρι: Συμβολή στην προστασία του πιο ευάλωτου ορεινού πόρου, με χρήση GIS και τηλεπισκόπησης

Οι ορεινές περιοχές αποτελούν θύλακες βιοποικιλότητας που απειλούνται από τις κλιματικές μεταβολές. Τα ορεινά δασικά συγκροτήματα έχουν ιδιαίτερα σημαντική οικολογική αξία και χρησιμότητα για την κοινωνία. Η κλιματική αλλαγή απειλεί την εύρυθμη λειτουργία τους και επιφέρει πολλούς κινδύνους. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι οι δασικές πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, οι δασικές πυρκαγιές παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση. Μελλοντικά, αναμένεται αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους ακόμα και σε πιο ψηλά από τα συνηθισμένα υψόμετρα.

Σκοπός   της   παρούσας   εργασίας   είναι   η   ανάλυση   της   επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών στα δασικά οικοσυστήματα του Δήμου Ζαγορίου. Με χρήση της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών κατασκευάστηκε ένας χάρτης επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών στην περιοχή. Προέκυψε ότι, παρά την αντίθετη αίσθηση, η πιθανότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα σενάρια αλλαγής του κλίματος, κρίνεται ως σημαντική απειλή για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.