Δημιουργία Χάρτη Ζωνών Επικινδυνότητας Εκδήλωσης Κατολισθητικών Φαινομένων στο Δήμο Πωγωνίου με Χρήση Μεθόδων ΓΣΠ και Τηλεπισκόπησης

Δημιουργία Χάρτη Ζωνών Επικινδυνότητας Εκδήλωσης Κατολισθητικών Φαινομένων στο Δήμο Πωγωνίου με Χρήση Μεθόδων ΓΣΠ και Τηλεπισκόπησης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία ενός χάρτη ζωνών επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων. Ο συγκεκριμένος χάρτης αναπτύσσεται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ - GIS) και τηλεπισκοπικών μεθόδων. Δημιουργούνται επτά επιμέρους χάρτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις καλύψεις γης, τη λιθολογία, την απόσταση από οδικό και υδρογραφικό δίκτυο, το υψόμετρο, τον προσανατολισμό και την κλίση των πρανών της περιοχής μελέτης, η οποία είναι το Πωγώνι της Ηπείρου. Έπειτα αυτοί οι χάρτες βαθμονομούνται με συντελεστές βαρύτητας και συνδυάζονται με γραμμική μέθοδο. Ο τελικός χάρτης απεικονίζει τρεις ζώνες επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων, χαμηλή, μέτρια και υψηλή. Η δημιουργία αυτού του χάρτη δύναται να συμβάλει στη χωροθέτηση έργων υποδομής, την επισήμανση ευπαθών περιοχών και οικισμών και επιλογή των καταλληλότερων χρήσεων γης στην περιοχή.