Δημόσια κτίρια Ζαγορίου. Από την α-χρησία στην αξιοποίηση

Δημόσια κτίρια Ζαγορίου. Από την α-χρησία στην αξιοποίηση

Η εγκατάλειψη των κτιρίων αποτελεί χαρακτηριστικό των ορεινών περιοχών, απόρροια της πληθυσμιακής εγκατάλειψης και, κατ’ επέκταση, της αποδυνάμωσης του κοινωνικού ιστού. Οι αλλαγές που στράγγιξαν τη ζωή από τις ορεινές περιοχές άφησαν άδεια κτίρια ή και ολόκληρους οικισμούς έρημους. Τα Ζαγοροχώρια αποτελούν ένα σύνολο οικισμών ιδιαίτερης και εξαιρετικά διατηρημένης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, διάσπαρτα σε όλο το Ζαγόρι υπάρχουν πολλά κτίρια που δεν στεγάζουν καμία χρήση, έχουν εγκαταλειφθεί και ήδη, σε μεγάλο βαθμό, φθαρεί. Ορισμένα από αυτά αποτελούν σπάνια δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής με σημαντική πολιτιστική αξία, σε εθνικό επίπεδο. Στην παρούσα εργασία γίνεται, αρχικά, μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών εννοιών της γης και του ακινήτου και της σημασίας αξιοποίησης των δημοσίων κτιρίων. Αντικείμενο της εργασίας είναι η τεκμηρίωση προτάσεων για την αξιοποίηση ορισμένων από το σύνολο των εγκαταλειμμένων κτιρίων της περιοχής του Ζαγορίου. Οι προτεινόμενες χρήσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση της περιοχής και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αξίας της. Στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία της επανάχρησης των παλιών κτιρίων και οι προτεινόμενες χρήσεις να λειτουργήσουν πιλοτικά σε μια συνολική πρόταση ανάπτυξης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.