Διαχείριση λυμάτων στις ορεινές περιοχές: Η περίπτωση του Δίστρατου Κόνιτσας

Διαχείριση λυμάτων στις ορεινές περιοχές: Η περίπτωση του Δίστρατου Κόνιτσας

Η διαχείριση υγρών αποβλήτων αποτελεί μέτρο περιβαλλοντικής προστασίας με πρωτεύουσα σημασία. Ειδικά στις ορεινές περιοχές, όπου τα υγρά απόβλητα των οικισμών καταλήγουν, κυρίως, σε ποτάμια και υδατορρεύματα, που αποτελούν ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες, η σημασία της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η εργασία διερευνά το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων μικρών ορεινών οικισμών. Περιοχή μελέτης αποτελεί η Κοινότητα του Δίστρατου, στο Δήμο της Κόνιτσας. Για την επίτευξη του στόχου παρουσιάζεται η νομοθεσία που διέπει τους οικισμούς, στους οποίους απαιτείται επεξεργασία λυμάτων, αναλύονται τα τρία στάδια επεξεργασίας, αναφέρονται οι σύγχρο­νες διεθνείς τάσεις στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων καθώς και τα συστήματα επεξεργασίας που προτείνονται για μονάδες μικρής κλίμακας.

Ως «βέλτιστη» λύση, βάσει διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, επιλέγονται τα compact συστήματα. Τέλος, πραγματοποιείται ο προκαταρτικός σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος για τον οικισμό του Δίστρατου.