Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής & αξιοποίησης βιοαερίου στο Δήμο Πωγωνίου

Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής & αξιοποίησης βιοαερίου στο Δήμο Πωγωνίου

Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της ευρωπαϊκής αλλά και εθνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Η αξιοποίηση υπολειμμάτων υψηλού οργανικού φορτίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας μέσω των μονάδων βιοαερίου αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογικά εφαρμογή που συνδυάζει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων με την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στην παρούσα εργασία αφού αποσαφηνιστούν οι έννοιες της βιομάζας και των ΑΠΕ πραγματοποιείται μια συνοπτική περιγραφή της τεχνολογίας των μονάδων βιοαερίου και των ωφελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το θεωρητικό και διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας του Δήμου Πωγωνίου καθώς και το παραγόμενο βιοαέριο. Επίσης διαστασιολογείται μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο και εξετάζεται η οικονομική της βιωσιμότητα. Προκύπτει ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποτελεί απλώς τη βέλτιστη λύση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων της περιοχής αλλά και μια ιδιαιτέρως επικερδή επένδυση.