Εναλλακτικές Καλλιέργειες στην Κόνιτσα

Εναλλακτικές Καλλιέργειες στην Κόνιτσα

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του καλλικρατικού Δήμου Κόνιτσας και, στη συνέχεια, αξιολογούνται από χρηματοοικονομικής πλευράς τέσσερις νέες καλλιέργειες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την περιοχή και επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις συγκριτικά με τις υφιστάμενες. Αυτές είναι η καλλιέργεια στέβιας, η καλλιέργεια μύρτιλλου, η θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας και η καλλιέργεια μανιταριών πλευρώτους. Με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οι νέες καλλιέργειες φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές επενδύσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός η δυσκολία εξεύρεση αγοράς και, αφετέρου, η ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών καλλιεργειών λόγω της σημασίας τους στον πρωτογενή τομέα της περιοχής, ειδικά του κτηνοτροφικού κλάδου.