Εναλλακτική προσέγγιση του αρδευτικού προβλήματος του Δήμου Σουλίου

Εναλλακτική προσέγγιση του αρδευτικού προβλήματος του Δήμου Σουλίου

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη μιας περιοχής και, συνεπώς, η ορθολογική αξιοποίησή τους προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. Δεδομένου ότι οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασμός εγγειοβελτιωτικών έργων που θα επιτρέψουν την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Σουλίου, ο αγροτικός πληθυσμός του οποίου αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια υψηλά κόστη άρδευσης. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να μελετηθεί, ως συμπληρωματική λύση άρδευσης, η αξιοποίηση των απορροών του χειμάρρου Κωκυτού, ο οποίος διαρρέει το Δήμο σε σημαντικό τμήμα της έκτασής του. Το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης για τον Κωκυτό κατέδειξε πως τα χειμαρρικά ύδατα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη ποσοστού 41,4% της συνολικά αρδεύσιμης έκτασης, με παράλληλη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου αντλητικού συστήματος κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής ρύθμισης, η οποία θα συμβάλλει ετησίως στη μείωση του συνολικού κόστος άρδευσης κατά περίπου 18%.