Εξοικονόμηση ενέργειας στην πόλη της Κόνιτσας

Εξοικονόμηση ενέργειας στην πόλη της Κόνιτσας

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας από επεμβάσεις στο κέλυφος κατοικιών, στους απαιτητικούς ως προς την ενεργειακή κατανάλωση ορεινούς οικισμούς. Ως περίπτωση μελέτης έχει επιλεγεί ο οικισμός της Κόνιτσας.

Για το σκοπό αυτό, ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία η οποία έχει ως βασικό της στοιχείο τη μοντελοποίηση του κτιριακού αποθέματος του υπό μελέτη οικισμού και κατόπιν την εισαγωγή του σε κατάλληλο λογισμικό, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, υπολογίζει την ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων. Με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του οικισμού σε θερμική ενέργεια, διατυπώθηκαν πέντε διαφορετικά σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας. Για κάθε ένα από τα σενάρια αυτά, υπολογίστηκε το κόστος επένδυσης, η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται καθώς και το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους των κατοικιών είναι η πιο αποδοτική λύση, από οικονομικής πλευράς. Γενικότερα, η βελτίωση των χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους αποδεικνύεται ότι συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στους ορεινούς οικισμούς, λόγω των ψυχρών κλιματικών συνθηκών.