Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα στην Παραμυθιά

Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα στην Παραμυθιά

Οι ανάγκες θέρμανσης στον οικιακό τομέα αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών ενεργειακών αναγκών μιας κοινότητας. Η κάλυψη των αναγκών αυτών συνεπάγεται σημαντικό κόστος για το συνολικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών, το οποίο δύναται να μειωθεί μέσω βελτιωτικών παρεμβάσεων στα κτίρια και, κυρίως, με συνολική, στρατηγική στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη μελέτη των δυνατοτήτων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα του Δ.Δ. Παραμυθιάς, με σκοπό να εκτιμηθούν τα πιθανά οφέλη σε ενεργειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο καθώς επίσης και να αποτιμηθούν, με χρηματοοικονομικούς όρους, οι αποδόσεις των απαιτούμενων επενδύσεων.