Η έννοια της ταυτότητας χώρου (place brand/-ing). Διερεύνησή της στο Δήμο Σουλίου.

Η έννοια της ταυτότητας χώρου (place brand/-ing). Διερεύνησή της στο Δήμο Σουλίου.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γνωστοποιήσει και να αναδείξει την έννοια της ταυτότητας χώρου - διεθνώς place brand - και τη μεθοδολογία της προβολής, προώθησης και υποστήριξης της ταυτότητας χώρου (place branding). Επίσης να αναδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας ταυτότητας χώρου για κάθε περιοχή στο πλαίσιο της σύγχρονης ανταγωνιστικής παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας και του glocal, καθώς οι περιοχές (πόλεις, δήμοι, κοινότητες) ανταγωνίζονται τόσο για ανθρώπινους όσο και χρηματικούς πόρους και, ταυτόχρονα, παράγοντας τοπικά προϊόντα μπορούν να συμμετέχουν στη σύγχρονη, χωρίς σύνορα αγορά. Τέλος, η συγκεκριμένη εργασία μελετά το ισχύον place brand του Δήμου Σουλίου και στοχεύει στο να λειτουργήσει βοηθητικά αναδεικνύοντας και κωδικοποιώντας μεθόδους και λύσεις για ένα ισχυρότερο place brand και ένα πιο αποτελεσματικό place branding/ destination marketing για τον υπό μελέτη χώρο.