Η ανάπτυξη στο Δήμο Μετσόβου. Όνειρα και προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής.

Η ανάπτυξη στο Δήμο Μετσόβου. Όνειρα και προσδοκίες των κατοίκων της περιοχής.

Οι βίαιες και συνεχείς μεταβολές των συνθηκών που συγκροτούν τη σημερινή κοινωνικοοικονομική μας πραγματικότητα έκαναν ακόμα πιο ορατή την ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό των αναπτυξιακών μας επιλογών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δομικό συστατικό στην αναζήτηση των βέλτιστων αναπτυξιακών δράσεων αποτελεί ο οραματισμός ενός εναλλακτικού μέλλοντος, στην παρούσα εργασία αναζητούμε τις αναπτυξιακές δράσεις σε μια συγκεκριμένη ορεινή περιοχή, το νέο Δήμο Μετσόβου όπως αυτές προσδιορίζονται από τα όνειρα, τις προσδοκίες, τους φόβους αλλά και τις ανάγκες των ίδιων των κατοίκων της περιοχής. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων έγινε µε τη μέθοδο της Θεµελιωµένης Θεωρίας. Τα επί μέρους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι η συμμετοχική παρατήρηση, οι εις βάθος συνεντεύξεις, οι ομάδες εστίασης και η ανάλυση περιεχομένου. Η ανάλυση των  ερευνητικών δεδομένων ανέδειξε τόσο τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της ανάπτυξης στο μέλλον ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής όσο και την διαφοροποίηση μεταξύ επιθυμητών και αναμενόμενων αναπτυξιακών στόχων.