Η επίδραση των αναπτυξιακών νόμων στην οικονομία του Δήμου Πωγωνίου

Η επίδραση των αναπτυξιακών νόμων στην οικονομία του Δήμου Πωγωνίου

Στην παρούσα εργασία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και 3299/2004 στο Δήμο Πωγωνίου, συνολικά και ανά οικονομικό τομέα, σε σχέση με το οικονομικό μοντέλο της περιοχής. Ειδικότερα, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχορηγούμενων επενδύσεων και διερευνάται η επίδρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη, με τη βοήθεια κατάλληλων πολλαπλασιαστών που υπολογίζονται ανά κλάδο, βάσει του πίνακα εισροών-εκροών της Ελληνικής οικονομίας. Η έμφαση δίνεται σε δύο βασικά μεγέθη, ήτοι το εισόδημα και την απασχόληση, η αύξηση των οποίων αποτελεί βασικό στόχο του αναπτυξιακού πλαισίου.