Η εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στο Δήμο Σουλίου

Η εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων στο Δήμο Σουλίου

H διαχείριση των αστικών σύμμικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) αποτελεί ένα διαχρονικό και κρίσιμο πρόβλημα για τη χώρα μας. Δεδομένης της τρέχουσας δυσχερούς κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ανάγκη για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με αποτελεσματικότητα. Η πρόληψη και η διαλογή στην πηγή αποτελούν, σύμφωνα με πολλά παραδείγματα εφαρμογής, αποτελεσματικές μεθόδους που με την αποφασιστική συμμετοχή των πολιτών και την υπεύθυνη υποστήριξη της πολιτείας μπορούν να παράξουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Κάποιες προσπάθειες έχουν ήδη ξεκινήσει από Δήμους και μη κερδοσκοπικά συνεταιριστικά σχήματα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πρόβλημα διαχείρισης των ΑΣΑ στην Ελλάδα γενικότερα, ενώ ειδικότερα εξετάζεται η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Σουλίου. Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και εξειδικεύεται για την περίπτωση της περιοχής μελέτης. Τέλος, επιχειρείται η οικονομική αξιολόγηση και σύγκριση της προτεινόμενης με την υφιστάμενη μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων, η οποία αποδεικνύει ότι η μέθοδος ΔσΠ θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιτυχημένη εναλλακτική λύση για το Δήμο Σουλίου.