Καλλιεργώντας τη γη του Ζαγορίου: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Καλλιεργώντας τη γη του Ζαγορίου: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Στην παρούσα εργασία γίνεται, αρχικά, μια σύντομη ιστορική αναδρομή της γεωργικής δραστηριότητας στο Δήμο Ζαγορίου και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και παρουσιάζονται προτάσεις για νέες καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες που προτείνονται (αμπέλια, κηπευτικά, αρωματικά φυτά, κράνα, φρούτα του δάσους, κτηνοτροφικά φυτά, κάστανα, καρύδια) αφορούν σε είδη που υπήρχαν και υπάρχουν στην περιοχή μελέτης και φαίνεται ότι, με τα σημερινά δεδομένα, μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικές επενδύσεις. Έμφαση, επίσης, δίνεται στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, στην ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα και στην προώθηση τοπικών προϊόντων ποιότητας, καθώς μπορεί να αποφέρει πολλαπλάσια οφέλη στην τοπική οικονομία. Τέλος, γίνεται πρόταση για ολοκληρωμένο αναδασμό για να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργεί  ο μικρός κλήρος, το ορεινό ανάγλυφο, η εγκατάλειψη και ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός με δυσκολία προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στους νεωτερισμούς.