Καραeσκάκης – Ψηφιακή εξέλιξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Καραeσκάκης – Ψηφιακή εξέλιξη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Οι επαρχιακές περιοχές, οι οποίες για τον Ελληνικό χώρο είναι κατά πλειοψηφία ορεινές ή/ και απομονωμένες, αξιοποιούν σε μικρό βαθμό τα σύγχρονα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αντίθετα, σε αστικές περιοχές, αν και πρόσφατα εισήχθησαν αντίστοιχα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται και εξελίσσονται ραγδαία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση των φορητών συσκευών οδήγησε στην ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτών για διάφορες χρήσεις. Ταυτόχρονα, μία νέα τάση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες καλούνται να συνεισφέρουν ενεργά σε κάποιες δραστηριότητες μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών, έχει αναπτυχθεί και ονομάζεται “crowdsourcing” (πληθοπορισμός). Στη συγκεκριμένη εργασία συνδυάζονται οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, των φορητών συσκευών και του crowdsourcing για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μία εφαρμογή με την οποία οι κάτοικοι/ επισκέπτες μπορούν να καταγράφουν διάφορα προβλήματα τα οποία εντοπίζουν και θεωρούν ότι χρήζουν επίλυσης, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στη δημοτική αρχή.