Κατσίγαρος και άλλα οργανικά απόβλητα: μετατρέποντας το πρόβλημα σε ευκαιρία

Κατσίγαρος και άλλα οργανικά απόβλητα: μετατρέποντας το πρόβλημα σε ευκαιρία

Σημαντικές προκλήσεις σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο αποτελούν η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα. Οι μονάδες βιοαερίου αποτελούν μια σύγχρονη τεχνολογικά εφαρμογή που συνδυάζει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων με την παραγωγή καθαρής ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης των υπολειμμάτων υψηλού οργανικού φορτίου.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος) του Δήμου Σουλίου. Μέσω πρωτογενούς έρευνας καταγράφεται το σύνολο των ποσοτήτων του κατσίγαρου και προτείνεται η βέλτιστη τεχνικο - οικονομικά λύση. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης λύσης, επιλέγεται η συγχώνευση του κατσίγαρου με απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου από άλλες αγροτοδιατροφικές δραστηριότητες (τυροκομεία και σταυλικές εγκαταστάσεις) που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης. Διαστασιολογείται μια μονάδα παραγωγής βιοαερίου με την τεχνολογία της αναερόβιας χώνευσης και εξετάζεται η οικονομική της βιωσιμότητα. Αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποτελεί απλά τη βέλτιστη λύση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων της περιοχής, αλλά και μια ιδιαιτέρως επικερδή επένδυση.