Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Ορεινού Περιβάλλοντος

Code: 
6452
Description: 

Εισαγωγή στις αναλογικές και ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης και του Περιβάλλοντος. Αντικείμενο, κλίμακες, χρησιμότητα. Βασικές μετρήσεις και ποσοτικές εκτιμήσεις. Οι επίγειες εναέριες και διαστημικές δυνατότητες μέτρησης, παρατήρησης, χαρτογράφησης και παρακολούθησης των στοιχείων, των χαρακτηριστικών, των εμφανίσεων και των μεγεθών των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών διαδικασιών και έργων. Εφαρμογές στην διερεύνηση και τεκμηρίωση εναλλακτικών αναπτυξιακών σχεδίων. Βασικές προεπεξεργασίες και επεξεργασίες δορυφορικών Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Ενισχύσεις ΨΤΑ, Φίλτρα. Ταξινομήσεις ΨΤΑ. Ανίχνευση, καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Παρακολούθηση και χαρτογράφηση μεταβολών Χρήσεων Γης και των συνεπειών φυσικών καταστροφών με ψηφιακές τηλεπισκοπικές μεθόδους και τεχνικές. Θέματα φυσικών καταστροφών και Διαχείρισης Κινδύνων. Πυρκαγιές (Ανίχνευση, καταγραφή έκτασης και καταστροφών, αναγέννηση φυσικής βλάστησης). Καταγραφή και χαρτογράφηση πλημμυρών (Παρακολούθηση ορίων, έκτασης, συνθηκών). Κατολισθήσεις (Επικινδυνότητα τοπίων-γεωμορφών σε κατολίσθηση, καταγραφή, παρακολούθηση, χαρτογράφηση μορφολογικών χαρακτηριστικών του αναγλυφου). Γεωλογικά και εδαφολογικά θέματα. Διάβρωση εδαφών (επιφανειακή, χαραδρωτική). Υποβάθμιση εδαφών. Θέματα Δασών. Καταγραφή - Παρακολούθηση Ερημοποίησης (αναγνώριση συνθηκών, εδαφών, βλάστησης, κλίσεων, προσανατολισμού). Παρακολούθηση υλοτομίας και αποψίλωσης δασών (εκτίμηση όγκου ξυλείας και αναδάσωσης). Διάκριση ειδών δέντρων και συνθηκών τους (σθένος, κάμψη, ασθένειες, προσβολές). Εκτίμηση εκμεταλλεύσιμης ξυλείας. Βιώσιμη Δασική Διαχείριση. Εργαστήριο Εφαρμογών. Σεμινάριο Διεπιστημονικής Έρευνας. Διαλέξεις, κοινές παρουσιάσεις και σεμιναριακές συζητήσεις με προσκεκλημένους καθηγητές και επιστήμονες οι οποίοι ολοκληρώνουν σύμφωνα με τους στόχους του μαθήματος την γνωστική του βάση.

Coordinator: 
Teaching Staff: 
Collaborators: