Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστροφών από κατολισθήσεις στο Δήμο Μετσόβου

Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των καταστροφών από κατολισθήσεις στο Δήμο Μετσόβου

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προτάσεις αντιμετώπισης και ανάσχεσης των κατολισθητικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Αρχικά, μελετώνται δύο περιπτώσεις κατολισθήσεων και προτείνονται τα αντίστοιχα γεωτεχνικά έργα. Γίνεται εκτενής περιγραφή και κοστολόγηση του κάθε έργου. Έπειτα, αναλύονται πολιτικές και έργα μείωσης του κατολισθητικού κινδύνου. Όσον αφορά στα τεχνικά έργα, περιγράφεται ο ρόλος τους για την ανακοπή των ολισθήσεων. Επίσης, προτείνεται και περιγράφεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του έργου.

H υλοποίηση των έργων, αν και συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία του Δήμου Μετσόβου. Η προστασία από τις κατολισθήσεις, μέσω των κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων αποτελεί προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας του νέου, διευρυμένου Δήμου.