Οι ενεργειακές ανάγκες στο Ζαγόρι και η σύγχρονη πολιτική για τις ορεινές περιοχές

Οι ενεργειακές ανάγκες στο Ζαγόρι και η σύγχρονη πολιτική για τις ορεινές περιοχές

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η εκτίμηση των θερμικών καταναλώσεων και του συνεπαγόμενου κόστους για τις κατοικίες στο Ζαγόρι καθώς και για τα τουριστικά καταλύματα. Στόχος είναι η ανάδειξη του μεγέθους τους προβλήματος της ενεργειακής επάρκειας στην περιοχή, ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης με αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μελετώνται οι ενεργειακές ανάγκες σε επτά οικισμούς του Ζαγορίου σε συνάρτηση με τις κλιματικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων. Παράλληλα, διαμορφώνεται ένα μοντέλο για το κτίριο ενός τυπικού ξενώνα και υπολογίζονται οι θερμικές του ανάγκες. Γίνεται σύγκριση των ενεργειακών και οικονομικών μεγεθών με άλλες χαμηλότερου υψομέτρου περιοχές, ώστε να αναδειχθεί η ένταση του προβλήματος στα ορεινά. Επίσης, υπολογίζεται η ελάφρυνση που προκύπτει για τα νοικοκυριά μέσω της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης. Λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων και της μεγάλης ενεργειακής ζήτησης στις ορεινές περιοχές, προκύπτει ότι στο Ζαγόρι το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και η υφιστάμενη πολιτική είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπισή του. Τέλος, προτείνονται ορισμένα μέτρα που πρέπει να χαρακτηρίζουν μια αποτελεσματική πολιτική για τις ορεινές περιοχές, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών φορτίων στις κατοικίες και τις τουριστικές επιχειρήσεις.