Παράμετροι λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του κάμπου της Παραμυθιάς

Παράμετροι λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του κάμπου της Παραμυθιάς

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του Kαλλικρατικού Δήμου Σουλίου που περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Παραμυθίας, Αχέροντα και την κοινότητα Σουλίου. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο μηχανολογικός εξοπλισμός μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των αγροτών. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή του εκάστοτε εξοπλισμού. Τέλος, γίνεται παρουσίαση του υπολογισμού ενός βέλτιστου μηχανήματος, όσον αφορά στην ισχύ του, για την περιοχή του Δήμου Σουλίου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις και, συνεπώς, να βελτιώσει τα εισοδήματα των αγροτών της περιοχής.