Προβλήματα ανισόμετρης χωρικής ανάπτυξης στο Δήμο Μετσόβου

Προβλήματα ανισόμετρης χωρικής ανάπτυξης στο Δήμο Μετσόβου

Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» έχει αλλάξει δραστικά τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, η δεδομένη συνένωση των ορεινών περιοχών ελλοχεύει σημαντικότατους   κινδύνους   για   τη   μελλοντική   τους   πορεία   και   ανάπτυξη. Ο «Καλλικράτης» θέτει βαθύτερα στο περιθώριο τις ήδη αποδεκατισμένες ορεινές περιοχές. Στην εργασία εξετάζεται η νέα χωρική υπόσταση του Καλλικρατικού Δήμου Μετσόβου. Αναλύεται η υφιστάμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της περιοχής, εντοπίζονται οι χωρικές ανισότητες και οι κύριοι τομείς στους οποίους αυτές εμφανίζονται ενώ ακόμα προτείνονται δράσεις, στην κατεύθυνση μιας ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής. Το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης των οικισμών που συνενώνονται, τα διαφορετικά τους προβλήματα αλλά και οι ιδιαίτερες δυνατότητες κάθε οικισμού, αποτελούν τη βάση των ανισοτήτων του νέου Δήμου αλλά ταυτόχρονα και το δυναμικό μιας στέρεης αναπτυξιακής πολιτικής.