Προβλήματα Προσβασιμότητας στο Δήμο Ζίτσας

Προβλήματα Προσβασιμότητας στο Δήμο Ζίτσας

Η έννοια της προσβασιμότητας αποτελεί αντικείμενο έρευνας από πλήθος ερευνητών ως προς την μέτρηση και ποσοτικοποίηση της, η οποία ανάλογα με τους σκοπούς και τις ανάγκες μπορεί να μετρηθεί μέσα από ένα σύνολο δεικτών. Για τον προσδιορισμό της απομόνωσης στο Δήμο Ζίτσας δημιουργήθηκε ένα μοντέλο προσβασιμότητας, ειδικά για το Δήμο, χρησιμοποιώντας ως βάση τη γενικότερη μορφή των βαρυτικών μοντέλων προσβασιμότητας. Η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει πως ο συνδυασμός της μεθόδου ιεράρχησης σημαντικότητας των αναγκών (Αhp Ex) καθώς και της μεθόδου Distance Decay «Φθορά της Απόστασης» παρέχει τα πιο ορθά αποτελέσματα για την προσβασιμότητα/απομόνωση του Δήμου Ζίτσας. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του Δήμου καθώς έγινε μια ιδιαίτερα αναλυτική έρευνα για τον απολογισμό των υποδομών και υπηρεσιών εντός και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.  Τέλος, αναδεικνύεται η επίδραση της απομόνωσης σε δύο σημαντικές αναπτυξιακές παραμέτρους – το ανθρώπινο δυναμικό και την οικονομία.