ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για την 2η Κατεύθυνση Σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

Οι Σχολές Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, με συντονισμό και διοικητική υποστήριξη από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, λειτουργούν για το ακαδημαϊκό έτος   2024 – 2025, τη 2η κατεύθυνση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», σύμφωνα με διατάξεις του Ν. 4957/2022 και τον Κανονισμό λειτουργίας (ΦΕΚ 1184/τΒ/19-02-2024) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ, με το έργο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (MIS 6004804), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με σκοπό τη συμμετοχή και αλλοδαπών φοιτητών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ. Στο πλαίσιο αυτό, αφού υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες δράσεις, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται και στην αγγλική γλώσσα.

Στην κατεύθυνση αυτή ενθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι κατάγονται ή αγαπούν τις ορεινές περιοχές και επιθυμούν, αξιοποιώντας τις μεταπτυχιακές σπουδές τους, να συμβάλουν επαγγελματικά, ερευνητικά και κοινωνικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους και στο ξαναζωντάνεμα της ελληνικής υπαίθρου. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν διεξοδικά στη διεύθυνση :

http://mountains.ntua.gr/

Περισσότερα στοιχεία για τη φυσιογνωμία, τη φιλοσοφία, τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, τις απαιτήσεις και σχετικά ενδεικτικά κείμενα των διδασκόντων του Προγράμματος, οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν στη διεύθυνση :

http://environ.survey.ntua.gr/

Οι υποψήφιοι παροτρύνονται να μελετήσουν συστηματικά τις παραπάνω ιστοσελίδες, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του μεταπτυχιακού προγράμματος στο οποίο αιτούνται τη συμμετοχή.

Διάρθρωση Σπουδών

1.       Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), το οποίο αντιστοιχεί σε 90 διδακτικές μονάδες συνολικά, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών διάρκειας τριών εξαμήνων, με έναρξη τον Οκτώβριο εκάστου έτους. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) έτη, υπολογιζόμενη από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού, που κατανέμονται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους και στη συνέχεια η έγκριση και εκπόνηση μεταπτυχιακής (διπλωματικής) εργασίας.

2.     Τα μαθήματα και οι ερευνητικές εργασίες της κατεύθυνσης «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) στο Μέτσοβο, όπου έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαμονής έως που δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή.

3.      Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες. Η τελική εξέταση των μαθημάτων διεξάγεται μετά το τέλος διδασκαλίας της εκπαιδευτικής περιόδου, σύμφωνα με το Ενιαίο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και τις ειδικότερες αποφάσεις της ΕΠΣ. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση.

4.       ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» παρέχεται δωρεάν, σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μεταπτυχιακούς φοιτητές εκτός χωρών ΕΕ, υφίσταται κόστος συμμετοχής πεντακόσια (500) ευρώ ανά εξάμηνο, το οποίο ενδέχεται να αναπροσαρμοσθεί

5.        Μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορούν να αιτηθούν τη συνέχιση των σπουδών για Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μία από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ.

Προέλευση των μεταπτυχιακών φοιτητών

6.            Οι εισακτέοι, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ορίζεται σε 40 κατ’ ανώτατο όριο, και για τις δύο κατευθύνσεις, θα επιλεγούν με βάση τις κείμενες διατάξεις.

7.             Στο ΔΠΜΣ έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης πτυχιούχοι ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα :

α)            Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.

β)            Απόφοιτοι λοιπών Σχολών/Τμημάτων διπλωματούχων Μηχανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δενσυνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.

γ)            Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του προγράμματος. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στον ενδιαφερόμενο.

δ)            Με τον ίδιο ως άνω περιορισμό, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε)            Αλλοδαποί απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων εντός και εκτός ΕΕ

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αξιολόγησης, σε μέλη κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΔΠΜΣ, εφόσον υπάρχει συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου με το έργο το οποίο επιτελούν.

Ως υπεράριθμοι μπορούν επίσης να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μέχρι δυο μηχανικοί, υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών

8.             Για την προεπιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα ληφθούν υπόψη οι σπουδές  και ο γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου των υποψηφίων, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η καλή και τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β1, Β2, C1, C2). Απαραίτητη είναι επίσης η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές και η επάρκεια της έκφρασης της επιθυμίας κάθε υποψηφίου να επιλεγεί ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».   

9.             Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας και των περιορισμών στις δυνατότητες στέγασης μεταπτυχιακών φοιτητών στις εγκαταστάσεις του ΜΕΚΔΕ.

10.           Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ, έως και τις 28-06-2024 και μόνο σε μορφή doc (word), ως συνημμένο αρχείο (attachment) στο email : envdev@mail.ntua.gr. Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής τους. Κατά τη συμπλήρωσή στις οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ακριβείς στις πληροφορίες που αναφέρουν (πχ ν’ αναγράφεται σωστά η Σχολή/Τμήμα που έχουν αποφοιτήσει, το επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, Β2, C1, C2 κλπ). 

11.           Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονικά(σε μορφή pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο email : dpmsaitiseis@survey.ntua.gr μέσω WeTransfer, έως την παραπάνω ημερομηνία.

  • Υπογεγραμμένο αντίτυπο του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης υποψηφιότητας.
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την προϋπόθεση απόκτησης του διπλώματος/πτυχίου τους και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης έως τις εγγραφές.

Οι υποψήφιοι που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆ΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί. Άλλως, θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 4957/2022 στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων – ΔΟΑΤΑΠ.

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στα ελληνικά ή αγγλικά, αν ο υποψήφιος προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 4 σελίδες) το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
  • Αντίτυπα (τυχόν) ερευνητικών εργασιών του υποψηφίου, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με σύστημα κριτών.
  • Τεκμηρίωση καλής γνώσης της αγγλικής και επιπλέον ξένων γλωσσών.
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βασικών και/ή ειδικότερων λογισμικών τα οποία υποστηρίζουν την έρευνα, ανάλυση και αντιμετώπιση θεμάτων και προβλημάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την οπτική της κάθε ειδικότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για υποψηφίους που εργάζονται σε Δημόσιες Υπηρεσίες, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις τους ως πλήρους απασχόλησης μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά.

12.          Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν δύο (2) συστατικές επιστολές χρησιμοποιώντας τη φόρμα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει την πρώτη σελίδα τη στέλνει στον αξιολογητή, ο οποίος συμπληρώνει τα υπόλοιπα πεδία της φόρμας και τη στέλνει ηλεκτρονικά στο email : envdev@mail.ntua.gr. Συστατικές επιστολές που δεν ακολουθούν την αναρτημένη φόρμα και την αναγραφόμενη διαδικασία αποστολής, δεν θα γίνονται δεκτές.

13.          Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024, οπότε και θα γίνει η τελική επιλογή, αφού προηγουμένως οι κατ’ αρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιλογή τους στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να λάβουν μέρος σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΔΠΜΣ. Ακριβείς πληροφορίες για τον χρόνο και τη διαδικασία της συνέντευξης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΔΠΜΣ.

Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση και αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και την ατομική συνέντευξη κάθε υποψηφίου. Τα αποτελέσματα και οι πίνακες επιτυχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσης, καλούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά κατάταξης.

14.          Πληροφορίες : Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ (ΜΕΚΔΕ) στο Μέτσοβο, email : info@mountains.ntua.gr, τηλ. (+30) 26560-29040, Γραφείο Στήριξης του Προγράμματος, email : envdev@mail.ntua.gr,τηλ. (+30) 2107722776, Γραμματεία Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών–Μηχανικών Γεωπληροφορικής EMΠ, τηλ. (+30) 2107722781, καθώς και στις ιστοσελίδες, http://mountains.ntua.gr/  καιhttp://environ.survey.ntua.gr/

Αθήνα, 30-05-2024

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

 Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου

Date: 
Thursday, May 30, 2024 - 3:00pm to Friday, June 28, 2024 - 11:00pm