Προτάσεις ήπιων αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή της Βάλια Κάλντα

Προτάσεις ήπιων αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή της Βάλια Κάλντα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για ήπιες αναπτυξιακές δράσεις και η διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους στην περιοχή της Βάλια Κάλντα, περιμετρικά του Εθνικού Δρυμού Πίνδου,. Αρχικά αναλύονται τα χαρακτηριστικά της έννοιας του ορεινού τουρισμού και γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις αναπτυξιακές δράσεις, των οποίων περιγράφονται τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων των δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Βασικός άξονας, στον οποίο στηρίχτηκε το σύνολο της εργασίας, αποτελεί η αναγέννηση του ελληνικού ορεινού χώρου μέσω της διατύπωσης ήπιων αναπτυξιακών δράσεων, έτσι ώστε να ανοίγονται προοπτικές σε ανθρώπους που αναζητούσαν διεξόδους επικοινωνίας με το βουνό και  την φύση, και να  αποκτούν πλέον  ουσιαστικούς δεσμούς με τις ορεινές περιοχές, έχοντας τη δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε αυτές, ικανοποιώντας μια τάση η οποία διαφαίνεται να ισχυροποιείται τα τελευταία χρόνια με την υπάρχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση.

Προκύπτει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προσελκύσει στην ευρύτερη περιοχή της Βάλια Κάλντα πολλούς επισκέπτες, διαθέτοντας κονδύλια περιορισμένου ύψους, στον τομέα των εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων.