Προτάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας πεπονιού (Cucumis melo L.) στην Καλλιθέα Κόνιτσας

Προτάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας πεπονιού (Cucumis melo L.) στην Καλλιθέα Κόνιτσας

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο κλάδος της καλλιέργειας πεπονιού στην περιοχή Καλλιθέα (ή Γορίτσα) του Δήμου Κόνιτσας, ο οποίος αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα για την οικονομία της περιοχής εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, δραστηριοποιείται ένας μικρός αριθμός καλλιεργητών, καθώς η ενασχόληση με το πεπόνι θεωρείται επιζήμια. Όμως, τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με δομημένες συνεντεύξεις σε παραγωγούς της περιοχής, και της ανάλυσης SWOT, αναδεικνύουν ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές όχι απλά συνέχισης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης της εν λόγω καλλιέργειας. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο από τους παραγωγούς όσο και από την Πολιτεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπιστούν οι αντίστοιχες αδυναμίες και απειλές.