Προτάσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Κόνιτσας

Προτάσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου Κόνιτσας

Η έννοια της «ανάπτυξης» διαμορφώθηκε μέσα από αντικρουόμενες επιστημονικές προσεγγίσεις, από την απλή οικονομική θεώρηση, σε μια σύγχρονη αντίληψη που ενσωματώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.            

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της θεωρίας της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από τη σύνθεση τριών συλλογικών διεπιστημονικών μελετών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής της Κόνιτσας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του Ε.Μ.Π. Η περιγραφή τόσο των αποτελεσμάτων του κάθε βήματος της μεθοδολογίας, όσο και των συνθετικών σεναρίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στο σχεδιασμό, τη χάραξη και τη στήριξη σχετικών πολιτικών.