Συγκρούσεις χρήσεων γης στην περιοχή της Ζίτσας

Συγκρούσεις χρήσεων γης στην περιοχή της Ζίτσας

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει προκαλέσει πολυάριθμα ζητήματα σχετικά με τις υφιστάμενες χρήσεις γης. Εκτάσεις που αποδεικνύονται με αεροφωτογραφίες του 1945 /1960 πως ήταν αγροί, σήμερα εμφανίζονται με δασικό χαρακτήρα. Αίτημα των κατοίκων είναι να αποδοθούν ξανά για γεωργική χρήση. Η ανάπτυξη της αμπελουργίας στην Αμπελουργική Ζώνη της Ζίτσας έχει προσφέρει διεθνή αναγνώριση στις τοπικές ποικιλίες αμπέλου και οι οίνοι της περιοχής έχουν χαρακτηριστεί προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ). Στην παρούσα εργασία με την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ψηφιοποιήθηκαν οι εκτάσεις της Αμπελουργικής Ζώνης Ζίτσας στις οποίες συγκαταλέγονται και οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται δασικές. Έγιναν μη δομημένες συνεντεύξεις με επαγγελματίες Δασολόγους και ερευνήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην περιοχή ώστε να εντοπιστούν πιθανές λύσεις αποχαρακτηρισμού των δασομένων αγρών.