Τα κατολισθητικά φαινόμενα του Μετσόβου Προτάσεις βελτίωσης συνθηκών

Τα κατολισθητικά φαινόμενα του Μετσόβου Προτάσεις βελτίωσης συνθηκών

Το Μέτσοβο, το Ανήλιο και η περιβάλλουσα περιοχή συγκεντρώνουν όλα τα κύρια φυσικά γενεσιουργά αίτια που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της ως ζώνης υψηλής κατολισθητικής επικινδυνότητας. Οι κύριες αφορμές που λειτουργούν καταληκτικά για την εκδήλωση των κατολισθήσεων είναι: Οι δράσεις των υπόγειων και επιφανειακών νερών, η αύξηση της κλίσης και του ύψους των φυσικών κλιτύων και τέλος η αύξηση των φορτίων που δέχονται οι διάφορες περιοχές. Οι αφορμές αυτές εμφανίζονται συχνά και εξ’ ίσου συχνά και διαχρονικά εκδηλώνονται οι κατολισθήσεις, με σημαντικές ενίοτε ζημιές και καταστροφές. Προτείνονται ενέργειες, δράσεις και έργα για την μείωση του κατολισθητικού κινδύνου: α) Άμεσες, χωρίς ουσιαστικό οικονομικό κόστος β) Άμεσες με μικρό κόστος και γ) Μεσο-μακροπρόθεσμα έργα υψηλού κόστους.