Χάρτες επικινδυνότητας για την πρόληψη κατολισθητικών φαινομένων

Χάρτες επικινδυνότητας για την πρόληψη κατολισθητικών φαινομένων

Το Μέτσοβο και η ευρύτερη περιοχή του χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς γεωεπιστήμονες ως περιοχή μεγάλης κατολισθητικής επικινδυνότητας. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας ενός χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για κατολισθήσεις της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου, στον οποίο απεικονίζονται 3 ζώνες επικινδυνότητας για κατολισθήσεις: μικρή, μεσαία και μεγάλη με μεθόδους και τεχνικές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης. Ο χάρτης επικινδυνότητας δημιουργείται μετά από γραμμικό συνδυασμό με βάρη επτά παραγόντων οι οποίοι θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων. Οι παράγοντες αυτοί είναι: η κλίση των πρανών, η λιθολογία, η φυτοκάλυψη, η απόσταση από το υδρογραφικό δίκτυο, η απόσταση από το οδικό δίκτυο, ο προσανατολισμός των πρανών, το υψόμετρο. Ο χάρτης ο οποίος δημιουργήθηκε  μπορεί να συμβάλει στην καταλληλότερη χωροθέτηση διαφόρων έργων υποδομής, στον προσδιορισμό οικισμών οι οποίοι κινδυνεύουν από κατολισθήσεις και στην επιλογή των καταλληλότερων χρήσεων γης σε ασταθή εδάφη.