Χωροθέτηση έργων υποδομής και ανάπτυξης – Κοινωνικές αντιδράσεις: Η περίπτωση της Βωβούσας Ιωαννίνων

Χωροθέτηση έργων υποδομής και ανάπτυξης – Κοινωνικές αντιδράσεις: Η περίπτωση της Βωβούσας Ιωαννίνων

Η εργασία αυτή έχει θέμα τα τοπικά κοινωνικά κινήματα που αναπτύσσονται ενάντια στη χωροθέτηση κάποιου έργου υποδομής ή ανάπτυξης. Κυρίως αντικείμενο της αποτελεί η μελέτη της περίπτωσης της Βωβούσας Ιωαννίνων, στην οποία υπάρχει πρόταση για την απόληψη τμήματος της παροχής νερού του ποταμού Αώου που διέρχεται μέσα από τον οικισμό σε ανάντη θέση και άντλησή του στον ταμιευτήρα του ΥΗΣ Πηγών Αώου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Το προτεινόμενο έργο παρουσιάζεται και εξετάζεται τόσο από τεχνo-οικονομική σκοπιά όσο και από κοινωνική πλευράς. Για τη μελέτη των κοινωνικών διεργασιών κατά τη γέννηση και την εξέλιξη του κοινωνικού κινήματος χρησιμοποιήθηκε μια συνδυαστική μεθοδολογία, η οποία βασίστηκε αφ' ενός σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις από ανθρώπους- κλειδιά αλλά και από απλούς πολίτες και, αφ' ετέρου, σε συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των τεκταινόμενων καθώς και συμμετοχή σε διάφορες διαδικασίες του κινήματος όπως συνελεύσεις, εκδηλώσεις και ημερίδες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι πρόκειται για ένα κίνημα που φαίνεται ότι δεν εμπίπτει στη θολή κατηγορία NIMBY (Not In My BackYard), αλλά αποτελεί ένα ώριμο κοινωνικό κίνημα, με τοπικά αλλά όχι τοπικιστικά χαρακτηριστικά, με πολιτικούς στόχους, σαφή και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και ευρεία αποδοχή από την κοινωνία τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό – εθνικό επίπεδο.