Όνειρα και προσδοκίες της νέας γενιάς του Ζαγορίου

Όνειρα και προσδοκίες της νέας γενιάς του Ζαγορίου

Η παρούσα εργασία αποτυπώνει και ερμηνεύει τις συμπεριφορές, τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τα βιώματα των παιδιών που ζουν στην περιοχή του Ζαγορίου. Οι προοπτικές ύπαρξης μιας ορεινής κοινωνίας είναι στενά συνδεδεμένες με την ικανότητα της να διατηρεί ένα σημαντικό ποσοστό νέων στον ιστό της, δεδομένου ότι οι νέοι αποτελούν την ηλικιακή ομάδα που έχει κίνητρα, επιδεξιότητες και προσδοκίες. Η παραγωγή των ποιοτικών δεδομένων έγινε με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου της ημιδομημένης συνέντευξης και η οργάνωση τους με τη χρήση της τεχνικής της κατηγορικής ταξινόμησης. Ακολούθησε συγκριτική αξιολόγηση των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας με αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλά και των τριών αντίστοιχων προηγούμενων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στα Τζουμέρκα, στην Κόνιτσα και στο Μέτσοβο. Από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι η καθημερινή ζωή των νέων μοιάζει με ένα παζλ αντικρουόμενων χαρακτηριστικών όπως η ηρεμία και το δέσιμο με το φυσικό περιβάλλον και τον τόπο τους, η δύσκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και η απομόνωση.