Υδατικό Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Code: 
6455
Description: 

Εισαγωγή στην Υδρολογία. Υδρολογικός κύκλος και μεταβλητές. Μέθοδοι μέτρησης και επεξεργασίας υδρολογικών μεταβλητών και διεργασιών. Υδατικά ισοζύγια σε λεκάνες απορροής. Εισαγωγή στην Υδρολογία χιονιού. Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση των υδρολογικών μεταβλητών. Ακραία γεγονότα. Διαχείριση πλημμυρών και ξηρασιών. Εκτίμηση, πρόγνωση και μέτρα προστασίας. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Υδατικοί πόροι. Χρήσεις νερού. Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων. Εκτίμηση, αξιοποίηση, διαχείριση υδατικών πόρων. Η κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στις ορεινές περιοχές. Εισαγωγή στην κλιματολογία. Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους και στα έργα αξιοποίησής τους. Εκτίμηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών (case studies) στα προβλήματα υδατικών πόρων. Αναπτυξιακή διάσταση του Κύκλου του Νερού. Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο.

Δομή και παραγωγικότητα υδάτινων οικοσυστημάτων. Τροφική κατάσταση λιμνών. Ανάπτυξη φυτικών και ζωικών οργανισμών σε λιμναία και ποτάμια οικοσυστήματα. Φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδάτων - πηγές ρύπανσης υδάτων - επιπτώσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα. Εκτίμηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων. Είδη λιμνών, ποταμών. Μεθοδολογία καθορισμού ποιοτικών στόχων και συνθηκών αναφοράς για τα επιφανειακά ύδατα. Καθορισμός ποιοτικών στόχων για τα νερά. Η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων στην Ελλάδα. Δίκτυα παρακολούθησης. Προδιαγραφές (Κατανομή - Συχνότητα - Μετρούμενες παράμετροι και βιοδείκτες). Μέθοδοι μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων στην Ελλάδα. Υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων (Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία).

Coordinator: 
Teaching Staff: 
Collaborators: 
Semester: