Εαρινό

Greek

Εισαγωγή στην ενέργεια, παραγωγή και κατανάλωση. Αξιολόγηση και ανάλυση διαφόρων μορφών ενέργεια (υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική, ηλιακή, θαλάσσια ενέργεια, βιομάζα). Οικονομική αξιολόγηση ενεργειακών επιλογών και κατάρτιση ενεργειακού μίγματος σε απομονωμένες περιοχές. Διαχωρισμός κεντρικών και αποκεντρωμένων ενεργειακών συστημάτων, συστήματα θέρμανσης-ψύξης για ορεινές περιοχές, τριπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας και ψύξης, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε ορεινές περιοχές, ανάλυση κύκλου ζωής ενεργειακών συστημάτων και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Βασικές έννοιες των οικονομικών του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στη νεοκλασική οικονομική θεωρία. Ο μηχανισμός της αγοράς και οι φυσικοί πόροι. Δημόσια και ιδιωτικά αγαθά. Ιδιωτικό, εξωτερικό και κοινωνικό κόστος και όφελος.

Οικονομικές αξίες μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών. Αξίες χρήσης (π.χ. αναψυχή, αντιδιαβρωτική προστασία, βιοποικιλότητα, κ.ά.). Αξίες μη-χρήσης (π.χ. εγγενής αξία και αξία κληροδοτήματος).

Ενότητα Α’: «Αρχιτεκτονική και Τοπιακή Ταυτότητα και αναπτυξιακές προοπτικές των ΟρεινώνΠεριοχών»  (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.)

Επιστημονική εξέταση της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και των περιβαλλοντικών διαταραχών από ανθρωπογενή κυρίως αίτια. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και συστήματα προστασίας. Διαχείριση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών, κυκλική οικονομία και βιοοικονομία. Αξιοποίηση πόρων ορεινών περιοχών. Περιβάλλον και ενέργεια. Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείρισή τους. Θερμική ενέργεια, άνεση και κτήριο. Φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα και τεχνικές. Εφαρμογές στο ορεινό περιβάλλον και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Εισαγωγή στην Υδρολογία. Υδρολογικός κύκλος και μεταβλητές. Μέθοδοι μέτρησης και επεξεργασίας υδρολογικών μεταβλητών και διεργασιών. Υδατικά ισοζύγια σε λεκάνες απορροής. Εισαγωγή στην Υδρολογία χιονιού. Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση των υδρολογικών μεταβλητών. Ακραία γεγονότα. Διαχείριση πλημμυρών και ξηρασιών. Εκτίμηση, πρόγνωση και μέτρα προστασίας. Η κατάσταση στην Ελλάδα. Υδατικοί πόροι. Χρήσεις νερού. Έργα αξιοποίησης των υδατικών πόρων. Εκτίμηση, αξιοποίηση, διαχείριση υδατικών πόρων. Η κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στις ορεινές περιοχές. Εισαγωγή στην κλιματολογία.