Ενέργεια και Περιβάλλον

Code: 
6469
Description: 

Εισαγωγή στην ενέργεια, παραγωγή και κατανάλωση. Αξιολόγηση και ανάλυση διαφόρων μορφών ενέργεια (υδροηλεκτρική ενέργεια, αιολική, ηλιακή, θαλάσσια ενέργεια, βιομάζα). Οικονομική αξιολόγηση ενεργειακών επιλογών και κατάρτιση ενεργειακού μίγματος σε απομονωμένες περιοχές. Διαχωρισμός κεντρικών και αποκεντρωμένων ενεργειακών συστημάτων, συστήματα θέρμανσης-ψύξης για ορεινές περιοχές, τριπαραγωγή ηλεκτρισμού θερμότητας και ψύξης, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε ορεινές περιοχές, ανάλυση κύκλου ζωής ενεργειακών συστημάτων και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Coordinator: 
Teaching Staff: 
Semester: