Courseworks

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διατύπωση προτάσεων για ήπιες αναπτυξιακές δράσεις και η διερεύνηση της οικονομικής τους βιωσιμότητας, στην περιοχή του Γαβρόγου και της Κοιλάδας του Αχελώου. Αρχικά, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των εννοιών του φυσιολατρικού και του πεζοπορικού τουρισμού καθώς και του τουρισμού περιπέτειας και γίνεται μια περιγραφή της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρεις αναπτυξιακές δράσεις, των οποίων περιγράφονται τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Επίσης, γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων των δράσεων αυτών στην ευρύτερη περιοχή. Βασικός άξονας, στον οποίο στηρίχτηκε το σύνολο της εργασίας, αποτελεί η αναγέννηση του ελληνικού ορεινού χώρου, μέσω της διατύπωσης ήπιων αναπτυξιακών δράσεων, έτσι ώστε να ανοίγονται προοπτικές σε ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν διεξόδους επικοινωνίας με το βουνό και τη φύση και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στις ορεινές περιοχές. Προκύπτει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, διαθέτοντας κονδύλια περιορισμένου ύψους στον τομέα των εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων και μέσω στοχευμένων στρατηγικών επιλογών, μπορεί να προσελκύσει στην ευρύτερη περιοχή του Γαβρόγου και της Κοιλάδας του Αχελώου αρκετούς επισκέπτες.

Abstract

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η κατάσταση του κλάδου της ελαιοκομίας παγκοσμίως, στην Ελλάδα και στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Παρουσιάζονται κάποια σημαντικά θέματα για τη διαχείριση του καρπού της ελιάς και γίνεται προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ελαιοκάρπου στο δημοτικό διαμέρισμα Ηρακλειάς του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, με γνώμονα την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, της απασχόλησης και της συνοχής στον ορεινό και απομονωμένο αυτό Δήμο. Εκμεταλλευόμενοι τα βασικά πλεονεκτήματα, την ιστορία της περιοχής καθώς και τις νέες τάσεις και τεχνολογίες για τη διαχείριση του ελαιοκάρπου εξάγονται συμπεράσματα και προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Abstract

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη διαθέτει σημαντικές εκτάσεις καστανιάς, καθώς οι εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες θεωρούνται ευνοϊκές για την ανάπτυξή της. Εντούτοις, η παραγόμενη ποσότητα κάστανου είναι χαμηλότερη του δυναμικού της περιοχής και, επιπλέον, δεν υφίσταται κανενός είδους τυποποίηση και μεταποίηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση του προϊόντος με δυσμενείς όρους (κυρίως σε χονδρικούς πελάτες και σε σχετικά χαμηλές τιμές). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, η παρούσα εργασία εξετάζει, από οικονομικής πλευράς, τη δυνατότητα εγκατάστασης μιας σχετικά μικρής μονάδας τυποποίησης και μεταποίησης για παραγωγή προϊόντων κάστανου (γλυκό του κουταλιού, μαρμελάδα και κατεψυγμένα μαρόνια). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, η μονάδα είναι οικονομικά βιώσιμη και μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επιπρόσθετο εισόδημα. Σε αυτή τη βάση, μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο αλλά σημαντικό βήμα για την τόνωση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας στην περιοχή.

Abstract

Οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της Ερείκης, ενός αυτοφυούς φυτού που χρησιμοποιείται στη θεραπευτική βοτανολογία, στη μελισσοκομία, και στην κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων, όπως καπνοσύριγγες και, μάλιστα, υψηλής ποιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα εργασία διερευνά τους όρους και τις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ατομικής επιχείρησης επεξεργασίας ρεικόριζας, με στόχο την κατασκευή ημι-έτοιμων καπνοσυρίγγων. Με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η επιχείρηση φαίνεται ότι προσφέρει ένα ικανοποιητικό εισόδημα στον αυτοαπασχολούμενο παραγωγό, αλλά μόνο ως δραστηριότητα μερικής απασχόλησης. Για την περεταίρω ανάπτυξη του κλάδου απαιτούνται ενέργειες σε συνεργατική βάση, καθετοποίηση της παραγωγής και πιστοποίηση των προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή, Δήμος, Περιφέρεια και άλλοι κρατικοί φορείς θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας συμβουλευτική και οικονομική υποστήριξη στους παραγωγούς.

In Workshop:
Abstract

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται, αρχικά, η κυριαρχία του πετρελαίου ως καύσιμου θέρμανσης και η στροφή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, των οποίων τα πλεονεκτήματα αναλύονται. Περιγράφονται ως εναλλακτικές λύσεις καυσίμων το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, τα κλιματιστικά και το πέλλετ. Στη συνέχεια, αναλύεται ο ορισμός της βιομάζας και η αξία της ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, καθώς επίσης τα χαρακτηριστικά της αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της. Γίνεται, ακόμη, αναφορά στη θερμογόνο ικανότητα της βιομάζας.

Στον πυρήνα της εργασίας, εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμου πέλλετ στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός του βιοκαυσίμου πέλλετ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα στάδια παραγωγής του. Ακολουθεί μία χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία βασίζεται σε αναλυτικά δεδομένα κοστολόγησης της επένδυσης και διαφορετικά σενάρια διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η επένδυση είναι βιώσιμη και ελκυστική και μπορεί να αποτελέσει μία καλή αναπτυξιακή δραστηριότητα για την περιοχή.

In Workshop:
Abstract

Οι εδαφολογικές συνθήκες του Δήμο Γ. Καραϊσκάκη ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και, σήμερα, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά και τα δεδομένα της ελληνικής τυροκομίας, στην παρούσα εργασία εξετάζεται από οικονομικής πλευράς η βιωσιμότητα μιας τυροκομικής μονάδας που θα παράγει δύο είδη τυριών, φέτα και γραβιέρα και δύο υποπροϊόντα από τα υπολείμματα της επεξεργασίας, μυζήθρα και βούτυρο. Η επιλογή των συγκεκριμένων τυριών στηρίχτηκε σε ανάλυση SWOT (προϊόντα με ελκυστικές τιμές και μεγάλη ζήτηση) και σε οικονομικές απαιτήσεις (κυρίως μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων σε αποδεκτά επίπεδα). Τα αποτελέσματα της ντετερμινιστικής και πιθανοτικής χρηματοοικονομικής ανάλυσης δείχνουν ότι η προτεινόμενη επένδυση είναι βιώσιμη. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις οργανωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν στη βάση ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Abstract

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπως και οι περισσότερες ορεινές περιοχές, είναι προικισμένος με σημαντικό ανανεώσιμο ενεργειακό δυναμικό. Στην εργασία αυτή, γίνεται μια προσπάθεια να προσδιοριστεί το δυναμικό αυτό και να διερευνηθούν οι λόγοι και οι δυνατότητες αξιοποίησης του. Η αξιοποίηση του διατιθέμενου δυναμικού, θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί σαν στοιχείο, στη βάση του οποίου θα ενισχυθεί η ανάπτυξη της περιοχής με πρωτεύον μέλημα την προστασία των φυσικών διαθεσίμων αλλά και σαν ευκαιρία να μετριαστεί ο κίνδυνος της ενεργειακής φτώχειας.

Abstract

Μέσω της παρούσας εργασίας γίνεται μια μελέτη δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, χρησιμοποιώντας  ως περίπτωση εφαρμογής δύο δημοτικά κτίρια του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Αρχικά, υπολογίζονται οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων για ψύξη και θέρμανση. Διατυπώνονται, στη συνέχεια, διαφορετικά σενάρια επέμβασης στα δομικά και ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία καθενός από τα κτίρια και με βάση τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των σεναρίων αξιολογείται η απόδοσή τους ως προς τον επιθυμητό στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια. Τέλος, εξάγονται γενικότερα συμπεράσματα την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων.

Abstract

Το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό, ένα φυσικό στοιχείο, ένα μοναδικό και ιδιαίτερο φυσικό πόρο. Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διατήρηση και ανάπτυξη του πόρου αυτού, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση ταυτόχρονα ως υποχρέωση και δικαίωμα. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του νερού για τον άνθρωπο. Σε μια περιοχή όπου υπάρχει υπερεπάρκεια σε πηγαία νερά εξαιτίας της υψηλής βροχόπτωσης και των μεγάλων λεκανών απορροής, είναι αδιανόητο το πόσιμο νερό να είναι αμφιβόλου ποιότητας και να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Έτσι, προτείνεται και κοστολογείται ένα σύστημα χλωρίωσης για την περιοχή της κοινότητας Αστροχωρίου, το οποίο δύναται να λειτουργήσει και ως οδηγός για άλλες ορεινές περιοχές.

Abstract

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων καθώς και η κατάλληλη επεξεργασία τους, πριν τη διάθεση τους στο περιβάλλον, είναι αναγκαία σε κάθε κοινωνία. Στον Ελλαδικό χώρο, η έλλειψη υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας είναι ένα φαινόμενο αρκετά συνηθισμένο, το οποίο συναντάται κυρίως σε μικρούς και απομονωμένους οικισμούς.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη διαχείρισης των λυμάτων ενός ορεινού οικισμού του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, της Παναγιάς Διασέλλου. Ο οικισμός μελέτης αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω έλλειψης υποδομών αποχέτευσης και σηπτικών δεξαμενών. Αρχικά, παρουσιάζονται οι τρόποι διαχείρισης όπως αυτοί προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και την εθνική νομοθεσία αναφορικά με μικρούς οικισμούς και έπειτα επιλέγεται η κατάλληλη τεχνολογία για την περιοχή μελέτης. Τέλος, αφού πραγματοποιηθεί διαστασιολόγηση των μονάδων επεξεργασίας για δύο σενάρια, επιλέγεται η βέλτιστη λύση βάσει του κόστους επένδυσης.

In Workshop: