Courseworks

Abstract

Οι επαρχιακές περιοχές, οι οποίες για τον Ελληνικό χώρο είναι κατά πλειοψηφία ορεινές ή/ και απομονωμένες, αξιοποιούν σε μικρό βαθμό τα σύγχρονα εργαλεία των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Αντίθετα, σε αστικές περιοχές, αν και πρόσφατα εισήχθησαν αντίστοιχα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται και εξελίσσονται ραγδαία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση των φορητών συσκευών οδήγησε στην ανάπτυξη εργαλείων, τα οποία αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτών για διάφορες χρήσεις. Ταυτόχρονα, μία νέα τάση, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες καλούνται να συνεισφέρουν ενεργά σε κάποιες δραστηριότητες μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών, έχει αναπτυχθεί και ονομάζεται “crowdsourcing” (πληθοπορισμός). Στη συγκεκριμένη εργασία συνδυάζονται οι δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, των φορητών συσκευών και του crowdsourcing για την ανάπτυξη μίας εφαρμογής προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Μία εφαρμογή με την οποία οι κάτοικοι/ επισκέπτες μπορούν να καταγράφουν διάφορα προβλήματα τα οποία εντοπίζουν και θεωρούν ότι χρήζουν επίλυσης, προσφέροντας πολύτιμη υποστήριξη στη δημοτική αρχή.

Abstract

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη ζωή των νέων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Η νέα γενιά αποτελεί τη σημαντικότερη, ίσως, παράμετρο αναγέννησης και ανάπτυξης του Δήμου. Μέσα από την εργασία αποτυπώνεται η καθημερινότητα των νέων, οι δυσκολίες που συναντούν, οι προβληματισμοί τους καθώς και οι σκέψεις τους και τα όνειρά τους για το μέλλον. Η νεολαία του Δήμου δηλώνει απογοητευμένη από την απουσία κόσμου, κατοίκων και παιδιών, καθώς και από την έλλειψη σε υποδομές υγείας, παιδείας, και ψυχαγωγίας. Ωστόσο, οι νέοι εκφράζουν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στον τόπο τους στο μέλλον δηλώνοντας το ισχυρό δέσιμο που έχουν με αυτόν.

Abstract

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του καλλικρατικού Δήμου Πωγωνίου που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Άνω Καλαμά και Καλπακίου και, στη συνέχεια, αξιολογούνται, από χρηματοοικονομικής πλευράς, δύο νέες καλλιέργειες. Η μεν πρώτη αφορά σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής τομάτας με συμβατικό τρόπο και με χρήση υδροπονικής τεχνολογίας και η δεύτερη αφορά σε καλλιέργεια λυκίσκου. Οι συγκεκριμένες προτάσεις θεωρούνται επιλογές αιχμής στον αγροτικό χώρο. Επιπλέον, όσον αφορά στην καλλιέργεια τομάτας, σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται η ζήτηση του προϊόντος και η μικρή απόσταση (<40km) από την αγορά της πόλης των Ιωαννίνων Με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οι νέες αυτές καλλιέργειες φαίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία εναλλακτική και ελκυστική πρόταση για την ανάπτυξη, κυρίως, του κάμπου αλλά και γενικότερα των αγροτικών περιοχών του Δήμου Πωγωνίου.

Abstract

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του καλλικρατικού Δήμου Πωγωνίου που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες Άνω Καλαμά και Καλπακίου και, στη συνέχεια, αξιολογούνται, από χρηματοοικονομικής πλευράς, δύο νέες καλλιέργειες. Η μεν πρώτη αφορά σε καλλιέργεια θερμοκηπιακής τομάτας με συμβατικό τρόπο και με χρήση υδροπονικής τεχνολογίας και η δεύτερη αφορά σε καλλιέργεια λυκίσκου. Οι συγκεκριμένες προτάσεις θεωρούνται επιλογές αιχμής στον αγροτικό χώρο. Επιπλέον, όσον αφορά στην καλλιέργεια τομάτας, σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται η ζήτηση του προϊόντος και η μικρή απόσταση (<40km) από την αγορά της πόλης των Ιωαννίνων Με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οι νέες αυτές καλλιέργειες φαίνεται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία εναλλακτική και ελκυστική πρόταση για την ανάπτυξη, κυρίως, του κάμπου αλλά και γενικότερα των αγροτικών περιοχών του Δήμου Πωγωνίου.

Abstract

Στην παρούσα εργασία αναλύεται, αρχικά, η υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας στον κάμπο του καλλικρατικού Δήμου Κόνιτσας και, στη συνέχεια, αξιολογούνται από χρηματοοικονομικής πλευράς τέσσερις νέες καλλιέργειες, οι οποίες είναι κατάλληλες για την περιοχή και επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις συγκριτικά με τις υφιστάμενες. Αυτές είναι η καλλιέργεια στέβιας, η καλλιέργεια μύρτιλλου, η θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας και η καλλιέργεια μανιταριών πλευρώτους. Με βάση τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οι νέες καλλιέργειες φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές επενδύσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφενός η δυσκολία εξεύρεση αγοράς και, αφετέρου, η ανάγκη διατήρησης των παραδοσιακών καλλιεργειών λόγω της σημασίας τους στον πρωτογενή τομέα της περιοχής, ειδικά του κτηνοτροφικού κλάδου.

Abstract

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο κλάδος της καλλιέργειας πεπονιού στην περιοχή Καλλιθέα (ή Γορίτσα) του Δήμου Κόνιτσας, ο οποίος αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα για την οικονομία της περιοχής εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, δραστηριοποιείται ένας μικρός αριθμός καλλιεργητών, καθώς η ενασχόληση με το πεπόνι θεωρείται επιζήμια. Όμως, τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με δομημένες συνεντεύξεις σε παραγωγούς της περιοχής, και της ανάλυσης SWOT, αναδεικνύουν ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές όχι απλά συνέχισης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης της εν λόγω καλλιέργειας. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν κατάλληλα μέτρα τόσο από τους παραγωγούς όσο και από την Πολιτεία, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και ευκαιρίες που παρουσιάζονται και, ταυτόχρονα, να αντιμετωπιστούν οι αντίστοιχες αδυναμίες και απειλές.

Abstract

Η διαχείριση υγρών αποβλήτων αποτελεί μέτρο περιβαλλοντικής προστασίας με πρωτεύουσα σημασία. Ειδικά στις ορεινές περιοχές, όπου τα υγρά απόβλητα των οικισμών καταλήγουν, κυρίως, σε ποτάμια και υδατορρεύματα, που αποτελούν ευαίσθητους υδάτινους αποδέκτες, η σημασία της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η εργασία διερευνά το θέμα της διαχείρισης των λυμάτων μικρών ορεινών οικισμών. Περιοχή μελέτης αποτελεί η Κοινότητα του Δίστρατου, στο Δήμο της Κόνιτσας. Για την επίτευξη του στόχου παρουσιάζεται η νομοθεσία που διέπει τους οικισμούς, στους οποίους απαιτείται επεξεργασία λυμάτων, αναλύονται τα τρία στάδια επεξεργασίας, αναφέρονται οι σύγχρο­νες διεθνείς τάσεις στην διαχείριση των υγρών αποβλήτων καθώς και τα συστήματα επεξεργασίας που προτείνονται για μονάδες μικρής κλίμακας.

Ως «βέλτιστη» λύση, βάσει διαφόρων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, επιλέγονται τα compact συστήματα. Τέλος, πραγματοποιείται ο προκαταρτικός σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος για τον οικισμό του Δίστρατου.

Abstract

Η έννοια της «ανάπτυξης» διαμορφώθηκε μέσα από αντικρουόμενες επιστημονικές προσεγγίσεις, από την απλή οικονομική θεώρηση, σε μια σύγχρονη αντίληψη που ενσωματώνει κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους.            

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη της θεωρίας της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, μέσα από τη σύνθεση τριών συλλογικών διεπιστημονικών μελετών για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής της Κόνιτσας, που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» του Ε.Μ.Π. Η περιγραφή τόσο των αποτελεσμάτων του κάθε βήματος της μεθοδολογίας, όσο και των συνθετικών σεναρίων ολοκληρωμένης ανάπτυξης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στο σχεδιασμό, τη χάραξη και τη στήριξη σχετικών πολιτικών.

Abstract

Η  παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί μια αναντικατάστατη έκφραση πλούτου της πολιτιστικής κληρονομιάς και ανεκτίμητη μαρτυρία του παρελθόντος που καθορίζει τη φυσιογνωμία ενός τόπου. Οι συνεχείς άναρχες επεμβάσεις στα κτίρια αλλά και στον δημόσιο χώρο, η ανοικοδόμηση που δεν αποτελεί συνέχεια της τοπικής παράδοσης και η εγκατάλειψη έχουν οδηγήσει στη σταδιακή απώλεια της παραδοσιακής φυσιογνωμίας πολλών οικισμών των ορεινών περιοχών. Η πόλη της Κόνιτσας, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω εξέλιξης, μοιάζει να αγωνιά να διατηρήσει την παραδοσιακή της ταυτότητα που αλλοιώνεται διαρκώς από τα «φτιασίδια» του χρόνου. Στο κέντρο του οικισμού, η περιοχή της παλιάς αγοράς, άλλοτε άρρηκτα δεμένη με την τοπική ανάπτυξη παρουσιάζει σήμερα μια εικόνα υποβάθμισης, αισθητικής και λειτουργικής, με τα παραδοσιακά κτίρια να ασφυκτιούν και να χάνονται μέσα στο σύγχρονο αστικό ιστό. Διερευνώντας και εντοπίζοντας τα στοιχεία που συνθέτουν την ιδιαίτερη τοπική φυσιογνωμία αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας προτείνονται επεμβάσεις αστικής ανάπλασης του χώρου, επανασχεδιασμού των όψεων των παραδοσιακών διατηρητέων και των σύγχρονων κτιρίων αλλά και αποκατάστασης και επανάχρησης των εγκαταλελειμμένων σήμερα κτιρίων. Η πρόταση στοχεύει στην ανάκτηση και την ανάδειξη της παραδοσιακής φυσιογνωμίας της παλιάς αγοράς της Κόνιτσας, ενισχύοντας την ελκυστικότητα και την πολιτισμική αξία της πόλης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Abstract

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας από επεμβάσεις στο κέλυφος κατοικιών, στους απαιτητικούς ως προς την ενεργειακή κατανάλωση ορεινούς οικισμούς. Ως περίπτωση μελέτης έχει επιλεγεί ο οικισμός της Κόνιτσας.

Για το σκοπό αυτό, ακολουθήθηκε μια μεθοδολογία η οποία έχει ως βασικό της στοιχείο τη μοντελοποίηση του κτιριακού αποθέματος του υπό μελέτη οικισμού και κατόπιν την εισαγωγή του σε κατάλληλο λογισμικό, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, υπολογίζει την ενεργειακή ζήτηση των κτιρίων. Με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του οικισμού σε θερμική ενέργεια, διατυπώθηκαν πέντε διαφορετικά σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας. Για κάθε ένα από τα σενάρια αυτά, υπολογίστηκε το κόστος επένδυσης, η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται καθώς και το οικονομικό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή του.

Η εφαρμογή θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους των κατοικιών είναι η πιο αποδοτική λύση, από οικονομικής πλευράς. Γενικότερα, η βελτίωση των χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους αποδεικνύεται ότι συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας στους ορεινούς οικισμούς, λόγω των ψυχρών κλιματικών συνθηκών.