Courseworks

Abstract

Η προστασία της κοίτης των ποταμών από τη διάβρωση είναι η σημαντικότερη και πλέον απαραίτητη επέμβαση σε κάθε υδατόρευμα ώστε να ελέγχεται το κανάλι ροής, προκειμένου να προστατευθούν οι παρόδιες χρήσεις γης. Η διάβρωση οδηγεί στην έκπλυση των εδαφών, την ερηµοποίηση και τη μεταφορά φερτών υλών προς τα κατάντη µε συνέπεια τη μείωση της διοχετευτικής ικανότητας του ποταµού. Στην παρούσα εργασία αρχικά αναλύεται, εν συντομία, το φαινόμενο της διάβρωσης, οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται καθώς και τα συνήθη μέτρα προστασίας που λαμβάνονται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το φαινόμενο της διάβρωσης της κοίτης των ποταμών, οι μέθοδοι υπολογισμού της ευστάθειας των πρανών και οι εφαρμοζόμενες παρεμβάσεις. Τέλος, δεδομένων των διαβρωτικών φαινόμενων σε διάφορα σημεία της κοίτης του Καλαμά στη θέση Παρακάλαμος – Μαζαράκι εκτιμάται η ευστάθεια των πρανών στη συγκεκριμένη περιοχή. Συγκεκριμένα, περιγράφεται το φαινόμενο, ερμηνεύονται τα αίτια του, διατυπώνεται πρόταση εφαρμογής άμεσων μέτρων προστασίας και πραγματοποιείται εκτίμηση του συνολικού κόστους όλων των απαιτούμενων εργασιών και υλικών για την ολοκλήρωση του έργου.

Abstract

Τα μεσογειακά οικοσυστήματα αποτελούν ένα από τα πιο τρωτά οικοσυστήματα παγκοσμίως μιας και στα τέλη του 20ου αιώνα φαίνεται να είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή. Κοινά αποδεκτό από φορείς, οργανισμούς, κυβερνήσεις είναι το ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής τόσο στην οικονομία όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Η κλιματική αλλαγή επιδρά στην αύξηση των δασικών πυρκαγιών που αποτελούν κύρια απειλή και για τα ελληνικά δάση. Κάθε καλοκαίρι μείζονες οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές καταστροφές σημειώνονται στον ελληνικό χώρο λόγω των δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ο Δήμος Πωγωνίου. Στην παρούσα εργασία διερευνάται το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών αλλά και τα προβλήματα της δασοπροστασίας στην περιοχή Δήμου Πωγωνίου. Με βάση στατιστικά στοιχεία και συνεντεύξεις με το προσωπικό της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαμορφώνονται προτάσεις για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και των συνεπαγόμενων επιπτώσεων από αυτές στην ευρύτερη περιοχή.

Abstract

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται, αρχικά, τα χαρακτηριστικά του δάσους και των δασικών εκτάσεων του δήμου Πωγωνίου, τα δασοπονικά είδη που υπάρχουν, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δρυοδάση της περιοχής και οι διαχειριστικές μορφές που υφίστανται. Επιπλέον, καταγράφονται τα διαχειριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αναγωγής της πρεμνοφυούς μορφής σε σπερμοφυή.

Στη συνέχεια αναλύεται, η υφιστάμενη δασική παραγωγή στο Δήμο Πωγωνίου, το είδος της παραγωγής και ποια δασικά συγκροτήματα συνέβαλλαν στη διαμόρφωσή της την περίοδο 2009-2013, ενώ ακολουθεί η παρουσίαση της προβλεπόμενης δασικής παραγωγής για την περίοδο 2014-2023. Τέλος, εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμου πέλλετ στο Πωγώνι. Αρχικά, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του βιοκαυσίμου, τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και τα οφέλη που θα προκύψουν στην περιοχή απο την εγκατάσταση της μονάδας, ενώ στο τέλος γίνεται μια χρηματοοικονομική ανάλυση, τα αποτελέσματα της οποίας αποδεικνύουν ότι η επένδυση είναι βιώσιμη και ελκυστική.

Abstract

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία ενός χάρτη ζωνών επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων. Ο συγκεκριμένος χάρτης αναπτύσσεται με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ - GIS) και τηλεπισκοπικών μεθόδων. Δημιουργούνται επτά επιμέρους χάρτες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις καλύψεις γης, τη λιθολογία, την απόσταση από οδικό και υδρογραφικό δίκτυο, το υψόμετρο, τον προσανατολισμό και την κλίση των πρανών της περιοχής μελέτης, η οποία είναι το Πωγώνι της Ηπείρου. Έπειτα αυτοί οι χάρτες βαθμονομούνται με συντελεστές βαρύτητας και συνδυάζονται με γραμμική μέθοδο. Ο τελικός χάρτης απεικονίζει τρεις ζώνες επικινδυνότητας εκδήλωσης κατολισθήσεων, χαμηλή, μέτρια και υψηλή. Η δημιουργία αυτού του χάρτη δύναται να συμβάλει στη χωροθέτηση έργων υποδομής, την επισήμανση ευπαθών περιοχών και οικισμών και επιλογή των καταλληλότερων χρήσεων γης στην περιοχή.

Abstract

Στην παρούσα εργασία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών νόμων 2601/98 και 3299/2004 στο Δήμο Πωγωνίου, συνολικά και ανά οικονομικό τομέα, σε σχέση με το οικονομικό μοντέλο της περιοχής. Ειδικότερα, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχορηγούμενων επενδύσεων και διερευνάται η επίδρασή τους στην οικονομική ανάπτυξη, με τη βοήθεια κατάλληλων πολλαπλασιαστών που υπολογίζονται ανά κλάδο, βάσει του πίνακα εισροών-εκροών της Ελληνικής οικονομίας. Η έμφαση δίνεται σε δύο βασικά μεγέθη, ήτοι το εισόδημα και την απασχόληση, η αύξηση των οποίων αποτελεί βασικό στόχο του αναπτυξιακού πλαισίου.

Abstract

Η καλλιέργεια του αραβοσίτου αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιέργεια της περιοχής του Δήμου Πωγωνίου όπως και της Ηπείρου, καθώς στηρίζει, ως βασική ζωοτροφή, τον κτηνοτροφικό τομέα της περιοχής. Η υποβάθμιση του παραγωγικού συστήματος, τα τελευταία έτη, μαζί με τη συνεχή οικονομική πίεση που δέχονται οι παραγωγοί αραβοσίτου αλλά και οι κτηνοτρόφοι, απειλούν το στενά συνδεδεμένο πρότυπο πρωτογενούς παραγωγής της περιοχής και θέτουν σε κίνδυνο μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές της δραστηριότητες, με σοβαρές  κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του παραγωγικού συστήματος αραβοσίτου, μέσω της μακροχρόνιας αποκατάστασης της χαμένης γονιμότητας και παραγωγικότητας των εξαντλημένων εδαφών και της ορθολογικής διαχείρισης των παραγωγικών συντελεστών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθεί αύξηση των γεωργικών αποδόσεων και μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, και θα στηριχθεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας της περιοχής, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Abstract

Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της ευρωπαϊκής αλλά και εθνικής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Η αξιοποίηση υπολειμμάτων υψηλού οργανικού φορτίου για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας μέσω των μονάδων βιοαερίου αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογικά εφαρμογή που συνδυάζει την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων με την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στην παρούσα εργασία αφού αποσαφηνιστούν οι έννοιες της βιομάζας και των ΑΠΕ πραγματοποιείται μια συνοπτική περιγραφή της τεχνολογίας των μονάδων βιοαερίου και των ωφελειών που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το θεωρητικό και διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας του Δήμου Πωγωνίου καθώς και το παραγόμενο βιοαέριο. Επίσης διαστασιολογείται μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο και εξετάζεται η οικονομική της βιωσιμότητα. Προκύπτει ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν αποτελεί απλώς τη βέλτιστη λύση για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων της περιοχής αλλά και μια ιδιαιτέρως επικερδή επένδυση.

Abstract

Στην εργασία διερευνάται η δυνατότητα ανάδειξης του Ντερβενίου, του ιστορικού μονοπατιού που συνέδεε άλλοτε την Ελλάδα με την Αλβανία, ως ποδηλατικής διαδρομής. Στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή του Πωγωνίου και η δημιουργία ενός χώρου για τους κατοίκους που θα τους φέρει σε επαφή με τη φύση και τον πολιτισμό τους. Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη του κεντρικού τμήματος του μονοπατιού και η τεκμηρίωση προτεινόμενων επεμβάσεων σε αυτό. Οι επεμβάσεις γίνονται με γνώμονα την ήπια προσαρμογή στο τοπικό φυσικό στοιχείο και την ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων. Το μονοπάτι αναβαθμίζεται και γίνεται πόλος έλξης δραστηριοτήτων αναψυχής. Παράλληλα, γίνεται εκτίμηση του κόστους των προτεινόμενων επεμβάσεων, βάσει ΑΤΟΕ. Επίσης, τεκμηριώνεται η σημασία της προβολής και της προώθησης του μονοπατιού, μέσα από ανάλογα παραδείγματα της Ευρώπης και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις στην κατεύθυνση της προβολής του μονοπατιού του Ντερβενίου.

Abstract

Η εργασία διερευνά τα προβλήματα αλλά και, πιθανά, τη νέα δυναμική που δημιουργήθηκε από τη συνένωση δυο κατά βάση ανόμοιων περιοχών, του ορεινού και του πεδινού Πωγωνίου, στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Πωγωνίου. Επιχειρεί, επίσης, τη διατύπωση προτάσεων ικανών να οδηγήσουν σε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική. Η χαρτογράφηση της παραγωγικής διάρθρωσης, των δημογραφικών μεταβλητών και των κοινωνικών υποδομών έγινε ανά Δημοτική Ενότητα, με στόχο να αποτυπωθεί αναλυτικά η φυσιογνωμία και οι ανομοιoγένειες του Δήμου. Όμως, η περιοχή, εκτός από αντιθέσεις χαρακτηρίζεται και από ομοιογενή στοιχεία, όπως μια ισχυρή, κοινή πολιτιστική ταυτότητα. Ως άμεσα μέτρα, στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης του Δήμου Πωγωνίου και της άρσης των ενδοδημοτικών ανισοτήτων προτείνονται η αξιοποίηση της πλούσιας λαϊκής, μουσικής παράδοσης της περιοχής και η τουριστική προβολή του συνόλου του Δήμου.

Abstract

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη μιας περιοχής και, συνεπώς, η ορθολογική αξιοποίησή τους προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. Δεδομένου ότι οι αγροτικές καλλιέργειες αποτελούν το μεγαλύτερο καταναλωτή νερού, απαιτείται ο προσεκτικός σχεδιασμός εγγειοβελτιωτικών έργων που θα επιτρέψουν την ορθολογική διαχείριση του νερού άρδευσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Δήμος Σουλίου, ο αγροτικός πληθυσμός του οποίου αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια υψηλά κόστη άρδευσης. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να μελετηθεί, ως συμπληρωματική λύση άρδευσης, η αξιοποίηση των απορροών του χειμάρρου Κωκυτού, ο οποίος διαρρέει το Δήμο σε σημαντικό τμήμα της έκτασής του. Το ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης για τον Κωκυτό κατέδειξε πως τα χειμαρρικά ύδατα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη ποσοστού 41,4% της συνολικά αρδεύσιμης έκτασης, με παράλληλη χρησιμοποίηση του υφιστάμενου αντλητικού συστήματος κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενής ρύθμισης, η οποία θα συμβάλλει ετησίως στη μείωση του συνολικού κόστος άρδευσης κατά περίπου 18%.