Courseworks

Abstract

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του ΜΕΚΔΕ στο Μέτσοβο και η αξιολόγηση της απόδοσής τους. Στόχος είναι, μέσα από το παράδειγμα του ΜΕΚΔΕ, να τονιστούν τα ιδιαίτερα οφέλη που συνεπάγονται οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όταν εφαρμόζονται σε κτίρια που βρίσκονται σε ορεινούς οικισμούς.

Αφού εξεταστεί η ενεργειακή συμπεριφορά του υπό μελέτη κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), διαμορφώνεται ένα πλέγμα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, του οποίου εκτιμώνται οι τεχνικές και οικονομικές διαστάσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιείται οικονομική αξιολόγηση της απαιτούμενης επένδυσης και εκτίμηση των περιβαλλοντικών ωφελειών που αυτή συνεπάγεται.

Αποδεικνύεται ότι η υψηλή ζήτηση θερμότητας στα ορεινά καθιστά την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ιδιαίτερα αποδοτική, οικονομικά και περιβαλλοντικά, σε σχέση με περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου. Επίσης, προκύπτει ότι ο συνδυασμός παραδοσιακών δομικών υλικών με σύγχρονα μονωτικά υλικά συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλή ενεργειακή απόδοση. Έτσι, η απαίτηση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μπορεί να είναι πλήρως συμβατή με την προστασία της ιδιαίτερης αισθητικής των ορεινών περιοχών.

Abstract

Η παρούσα εργασία διερευνά τον κλάδο καλλιέργειας πατάτας στο οροπέδιο Πολιτσές της περιοχής Χρυσοβίτσας Μετσόβου,  με τη βοήθεια πρωτογενούς έρευνας πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παραγωγών. Η καλλιέργεια πατάτας στην εν λόγω περιοχή αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για την οικονομία της τοπικής κοινωνίας. Το υψόμετρο, το καθαρό αρδευτικό νερό και η καλλιεργητική περίοδος είναι κάποια από τα στοιχεία που καθιστούν την πατάτα Χρυσοβίτσας ξεχωριστή στην αγορά. Ως επαγγελματική δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται τόσο από θετικά όσο και από αρνητικά στοιχεία. Φαίνεται πάντως ότι το μέλλον μπορεί να είναι ευοίωνο, αρκεί να ληφθούν ορισμένα βασικά μέτρα.

Abstract

Το Μέτσοβο, το Ανήλιο και η περιβάλλουσα περιοχή συγκεντρώνουν όλα τα κύρια φυσικά γενεσιουργά αίτια που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της ως ζώνης υψηλής κατολισθητικής επικινδυνότητας. Οι κύριες αφορμές που λειτουργούν καταληκτικά για την εκδήλωση των κατολισθήσεων είναι: Οι δράσεις των υπόγειων και επιφανειακών νερών, η αύξηση της κλίσης και του ύψους των φυσικών κλιτύων και τέλος η αύξηση των φορτίων που δέχονται οι διάφορες περιοχές. Οι αφορμές αυτές εμφανίζονται συχνά και εξ’ ίσου συχνά και διαχρονικά εκδηλώνονται οι κατολισθήσεις, με σημαντικές ενίοτε ζημιές και καταστροφές. Προτείνονται ενέργειες, δράσεις και έργα για την μείωση του κατολισθητικού κινδύνου: α) Άμεσες, χωρίς ουσιαστικό οικονομικό κόστος β) Άμεσες με μικρό κόστος και γ) Μεσο-μακροπρόθεσμα έργα υψηλού κόστους.

Abstract

Το Μέτσοβο και η ευρύτερη περιοχή του χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς γεωεπιστήμονες ως περιοχή μεγάλης κατολισθητικής επικινδυνότητας. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία δημιουργίας ενός χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για κατολισθήσεις της ευρύτερης περιοχής του Μετσόβου, στον οποίο απεικονίζονται 3 ζώνες επικινδυνότητας για κατολισθήσεις: μικρή, μεσαία και μεγάλη με μεθόδους και τεχνικές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και τηλεπισκόπησης. Ο χάρτης επικινδυνότητας δημιουργείται μετά από γραμμικό συνδυασμό με βάρη επτά παραγόντων οι οποίοι θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων. Οι παράγοντες αυτοί είναι: η κλίση των πρανών, η λιθολογία, η φυτοκάλυψη, η απόσταση από το υδρογραφικό δίκτυο, η απόσταση από το οδικό δίκτυο, ο προσανατολισμός των πρανών, το υψόμετρο. Ο χάρτης ο οποίος δημιουργήθηκε  μπορεί να συμβάλει στην καταλληλότερη χωροθέτηση διαφόρων έργων υποδομής, στον προσδιορισμό οικισμών οι οποίοι κινδυνεύουν από κατολισθήσεις και στην επιλογή των καταλληλότερων χρήσεων γης σε ασταθή εδάφη.

Abstract

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προτάσεις αντιμετώπισης και ανάσχεσης των κατολισθητικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή του Μετσόβου. Αρχικά, μελετώνται δύο περιπτώσεις κατολισθήσεων και προτείνονται τα αντίστοιχα γεωτεχνικά έργα. Γίνεται εκτενής περιγραφή και κοστολόγηση του κάθε έργου. Έπειτα, αναλύονται πολιτικές και έργα μείωσης του κατολισθητικού κινδύνου. Όσον αφορά στα τεχνικά έργα, περιγράφεται ο ρόλος τους για την ανακοπή των ολισθήσεων. Επίσης, προτείνεται και περιγράφεται η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του έργου.

H υλοποίηση των έργων, αν και συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία του Δήμου Μετσόβου. Η προστασία από τις κατολισθήσεις, μέσω των κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων αποτελεί προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας του νέου, διευρυμένου Δήμου.

Abstract

Η εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων αποτελεί ένα από τα συχνότερα φαινόμενα που σχετίζονται με την κίνηση των εδαφικών μαζών. Τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν μονοσήμαντες αιτίες αλλά στην εκδήλωση τους οδηγεί ένας συνδυασμός παραγόντων. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 η ευρύτερη περιοχή του  Δήμου Μετσόβου αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατολισθήσεων. Τόσο στο οδικό δίκτυο της περιοχής, όσο και εντός των οικισμών του Μετσόβου και του Ανηλίου εκδηλώθηκαν κατολισθήσεις. Έναυσμα αποτέλεσαν οι συνεχείς και υψηλής έντασης βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου, οι οποίες σε συνδυασμό με το γεωλογικό υπόβαθρο και τη μορφολογία της περιοχής οδήγησαν στην εκδήλωση κατολισθήσεων.

Οι επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή ήταν σημαντικές.  Αρκετές κατοικίες παρουσίασαν ρωγμές και κάποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κατοίκηση, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Η περιοχή του Μετσόβου δεν μπορεί να αποφύγει λόγω των γεωλογικών και κλιματικών χαρακτηριστικών της. Όμως, μέσω ορθής διάγνωσης των αιτιών και εφαρμογής κατάλληλων επεμβάσεων οι κίνδυνοι για τη ζωή και  την κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα μπορούν να περιοριστούν.

Abstract

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο κλάδος επεξεργασίας ξύλου-επίπλου στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Μετσόβου και διερευνώνται οι δυνατότητες εξέλιξής του. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου μέσω δομημένων συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα των επαγγελματιών του εν λόγω χώρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη βαρύτητα του κλάδου για την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής μελέτης. Ταυτόχρονα, όμως, δείχνουν ότι ο κλάδος ακροβατεί σε τεντωμένο σχοινί, εξαιτίας αρκετών προβλημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, παρατίθενται ορισμένες προτάσεις με στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του κλάδου και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα της αγοράς.

 

 

Abstract

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του Μετσόβου ευνοεί την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως είναι ο περιηγητικός τουρισμός. Στην παρούσα εργασία, μέσα από συζητήσεις με ντόπιους, κυρίως γηραιότερους, που έδειξαν διάθεση να μοιραστούν με τον γράφοντα τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, αποκτήθηκε μια καλή εικόνα όσον αφορά βασικές διαδρομές και μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά οι κάτοικοι του Μετσόβου. Οι σημαντικές αλλαγές που σημειώθηκαν τον 20ο αι. στον τρόπο και τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς συντέλεσαν στη μερική εγκατάλειψη ή ολική καταστροφή πολλών τέτοιων μονοπατιών.

Έχοντας ως στόχο την ανάδειξη τέτοιων ξεχασμένων διαδρομών επιλέχθηκε να γίνει η καταγραφή του μονοπατιού που συνέδεε το Μέτσοβο με το Ανήλιο. Η αποτύπωση της διαδρομής έγινε με GPS χειρός, η οποία με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών αποτυπώθηκε σε ένα χάρτη. Η υιοθέτηση εφαρμογών, όπως η χρήση υπολογιστών παλάμης (palmtops), για την ασφαλέστερη περιήγηση και την καλύτερη πληροφόρηση των πεζοπόρων θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον περιηγητικό τουρισμό.

Abstract

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση του διαδικτύου μπαίνει ολοένα και δυναμικότερα στην καθημερινότητα ανθρώπων όλων των ηλικιών. Μία από τις πλέον διαδεδομένες εφαρμογές του σχετίζεται με τον τουρισμό. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ευρύτατα για την προβολή διαφόρων περιοχών, για τις οποίες ο τουρισμός αποτελεί πηγή ανάπτυξης. Προβολή τουριστικών καταλυμάτων, τοπικών αξιοθέατων ή τουριστικών δραστηριοτήτων είναι ορισμένες από τις πλέον δημοφιλείς θεματικές πολλών ιστοσελίδων και στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αξιοποιούν τις δυνατότητες του διαδικτύου, προκειμένου να προβάλουν την περιοχή τους, να ενημερώσουν τους δημότες  τους, να προσελκύσουν επισκέπτες. Το Μέτσοβο και η ευρύτερη περιοχή του αποτελεί αναμφίβολα γνωστό και δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ποια είναι όμως η εικόνα του Μετσόβου, μέσα από το διαδίκτυο; Η εργασία διερευνά την ποιότητα των τοπικών ιστοδελίδων, ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις τους και να αναδείξει την διαδικτυακή ταυτότητα της περιοχής. Αν οι ιστοσελίδες είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης και το εργαλείο επικοινωνίας των κατοίκων με την περιοχή τους, τότε η ποιότητά τους κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική ανάπτυξη.

Abstract

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται προσπάθεια, με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, να αναδειχθούν εναλλακτικές τουριστικές διαδρομές, ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη, με στόχο τη διάχυση της τουριστικής κίνησης στο Δ.Δ Μετσόβου του Δήμου Μετσόβου. Η διάχυση της τουριστικής κίνησης πέρα από την κεντρική πλατεία, μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της συγκεκριμένης περιοχής και στην ολοκληρωμένη ανάδειξη του οικισμού του Μετσόβου.

Μετά από συνεντεύξεις με τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι επεσήμαναν τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του οικισμού του Μετσόβου, βιβλιογραφική έρευνα για τον οικισμό και οργανωμένη περιήγηση μέσα σε αυτόν εντοπίστηκαν οι διαδρομές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.  Κατόπιν με  τη βοήθεια φορητού GPS αποτυπώθηκαν οι συντεταγμένες των διαδρομών.

Τα αποτελέσματα της εργασίας είναι θεματικοί χάρτες που απεικονίζουν τις εναλλακτικές περιπατητικές τουριστικές διαδρομές που ξεκινούν έξω από τον οικισμό και καταλήγουν στην πλατεία. Οι διαδρομές διαχωρίζονται ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται για την πραγματοποίησή τους και ανάλογα με τα αξιοθέατα που ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συναντήσει στη διαδρομή του μέσα στον οικισμό.